Afleidingen voor het WBO 1998

De beschrijving van sommige programma’s die verder niet van belang zijn is hier achterwege gelaten.

Hierbij moet gedacht worden aan het programma voor de afleiding van de variabele CAPICOT dat

bestaat uit een hercodering van waarden van de recordidentificatie en aan de programmaregels die

sorteerslagen en het bewaren, exporteren en aanroepen van bestanden weergeven.

INHOUD

1. Afleidingen door CBS pagina 1

2. Afleidingen voor het Ministerie van VROM pagina 23

3. (Bijkomende) woonlasten pagina 58

INDEX pagina 75

1. Afleidingen door CBS

* 1. *********************************************************************.

** HET RECORD WORDT BESCHREVEN NAAR REGULIER (R) OF OVERSAMPLING (O),.

** CAPI-CATI EN NAAR VELDWERKBUREAU.

** DOEL: SELECTIE VAN REGULIER, OVERSAMPLING EN VELDWERKBUREAU JBCS.

**************************************************************************.

**************************************************************************.

**

** 1 'REGULIER CAPI CBS'

** 2 'REGULIER CAPI ITS'

** 3 'REGULIER CAPI PROINFO'

** 4 'REGULIER CAPI RVB'

** 5 'REGULIER CAPI RESPONCIS'

** 6 'REGULIER CAPI GFK'

** 7 'OVERSAMPLING CAPI PROINFO'

** 8 'OVERSAMPLING CAPI RVB'

** 9 'OVERSAMPLING CAPI GFK'

**10 'OVERSAMPLING CATI CBS'

**11 'OVERSAMPLING CATI RVB'

**12 'OVERSAMPLING CATI ITS'

**13 'OVERSAMPLING CATI PROINFO'

**14 'OVERSAMPLING CATI PROINFO RANDOM DIGIT DAILING'.

**************************************************************************.

* 2. *********************************************************************.

*++++ GEGEVENS HOOFDBEWONER AANBRENGEN +++++.

**************************************************************************.

* 3. *********************************************************************.

*++++ VALUE LABELS AANBRENGEN IN ALLE VARIABELEN PA +++++.

**************************************************************************.

4

* 3. *********************************************************************.

*++++ HERBEREKENING AFLEIDINGEN GEP RGSN.

*++++ TOEGEVOEGD .

* VLTOPLPA 'VOLTOOID OPLEIDINGNIVEAU PARTNER'.

* VLGOPLPA 'VOLGT/GEVOLGD OPLEIDINGSNIVEAU PARTNER'.

* SGPA86 'SOCIALE GROEP PARTNER ALS 1986, ONINGEDIKT'.

* SOCGPA86 'SOCIALE GROEP PARTNER ALS 1986, INGEDIKT'.

* HUSPA 'ULTEE-SIXMA HUIDIG BEROEP PARTNER'.

* HEGPPA 'EGP HUIDIG BEROEP PARTNER'.

* SBI93PAH 'SBI-93 BEDRIJF HUIDIG BEROEP PARTNER'.

* WERKZPA 'WERKZAAM PARTNER'.

* WENSPA 'WIL WERKEN PARTNER'.

* BESCHKPA 'BESCHIKBAAR VOOR ARBEIDSMARKT PARTNER'.

* ZOEKCTPA 'ZOEKACTIVITEITEN VOOR ARBEIDMARKT PARTNER'.

* BERBEVPA 'BEROEPSBEVOLKING PARTNER' .

* SAMSTHH1 'SAMENSTELLING HUISHOUDEN NIEUW'.

* GEZINHH 'GEZINSSAMENSTELLING NIEUW'.

****************************************************.

******************************************.

* AFLEID CAPICOT *.

*******************************************.

VAR LABELS CAPICOT 'VELDWERK INFORMATIE'.

VALUE LABELS CAPICOT 1 'R CAPI CBS'

2 'R CAPI ITS'

3 'R CAPI PROINFO'

4 'R CAPI RVB'

5 'R CAPI RESPONCIS'

6 'R CAPI GFK'

7 'O CAPI PROINFO'

8 'O CAPI RVB'

9 'O CAPI GFK'

10 'O CATI CBS'

11 'O CATI RVB'

12 'O CATI ITS'

13 'O CATI PROINFO'

14 'O CATI PROINFORDD'.

*******************************************************************.

*******************************************.

* AFLEID HOOFDBEWONER *.

*******************************************.

**************************************************************************.

** DE PERSOONSKENMERKEN VAN DE HOOFDBEWONER WORDEN OVERGENOMEN.

** ALS HOOFDBEWONER WORDT AANGEMERKT DE EERSTE PERSOON IN HET HH-SCHEMA

** DIE (MEDE) HUURDER/EIGENAAR IS.

** (INDIEN WIETEKN1=WEET NIET/WEIGERT DAN GAAT HET OM LEDEN HUISHOUDEN)

** INDIEN HET HUISHOUDEN GRATIS WOONT ZIJN DE GEGEVENS VAN DE

** HOOFDKOSTWINNER GENOMEN.

** (INDIEN HKW = WEET NIET/WEIGERT DAN DE 1E PERSOON IN HH-SCHEMA)

** RANGE(HVSCBS, 1, 5) IS DEZELFDE MASSA ALS MRHHIPD = SYSMIS

**

**************************************************************************.

**************************************************************************.

** KENMERKEN HOOFDBEWONER (= HUURDER/EIGENAAR).

** LFTHB = LEEFTIJD HOOFDBEWONER OP INTERVIEWDATUM.

** GEBDGHB = GEBOORTEDAG HOOFDBEWONER.

** GEBMNDHB= GEBOORTEMAAND HOOFDBEWONER.

** GEBJRHB = GEBOORTEJAAR HOOFDBEWONER.

** GSLHB = GESLACHT HOOFDBEWONER.

** BURGSTHB= BURGERLIJKE STAAT HOOFDBEWONER.

** PLHHHB = PLAATS IN HET HUISHOUDEN HOOFDBEWONER

**************************************************************************.

***************************************************************************

*** 1 HUURDER OF KOPER EN MEDEHUURDER OF MEDEEIGENAAR.

***************************************************************************

*******************.

***-HUKO .

***-MEDEHU.

***-MEDEEIG.

***-HUKO HUURDER OF KOPER.

*** DOOR EEN ANDERE ROUTING IS DIT KENMERK VERDEELD OVER 3 VARIABELEN .

COMPUTE HUKO = 4.

IF (KOOPWON=1) HUKO = 1 .

IF ((HUUR1=1) OR (HUUR2 = 1)) HUKO = 2 .

* GRATIS WONEN = HUUR.

IF ((HUUR1=3) OR (HUUR2 = 3)) HUKO = 2 .

* HUKO=4 VERDER OPLOSSEN.

IF ((HUKO=4) AND (HUUREIG=1)) HUKO=1 .

IF ((HUKO=4) AND (HUUREIG=2)) HUKO=2 .

IF ((HUKO=4) AND (HUUR1=4)) HUKO=1 .

VAR LABELS HUKO 'HUURDER OF KOPER'.

VALUE LABELS HUKO

1 'KOPER'

2 'HUURDER'.

***-MEDEHU MEDEHUURDER.

***-MEDEEIG MEDEEIGENAAR.

* ALS DE ONDERVRAAGDE PERSOON IN HET HUISHOUDEN TOT DE CATEGORIEEN.

* OVERIGE FAMILIE OF GEEN FAMILIE VAN HET HOOFD BEHOORT

(PLHHOP=5,6,7,8,9,10,11,12,13).

* DAN WORDT GEKEKEN OF HIJ MEDE-EIGENAAR DANWEL MEDE-HUURDER IS .

* AANGEPAST AAN ROUTING VAN MEDEHUURDERS EN -EIGENAREN.

* DUS OOK KINDEREN KUNNEN MEDEHUURDER/-KOPER ZIJN.

COMPUTE OVLID = 0 .

COMPUTE AANTEKN = 0 .

DO REPEAT TEL=1 2 3 4 5 6 7 8/

PLHH = PLHH1 PLHH2 PLHH3 PLHH4 PLHH5 PLHH6 PLHH7 PLHH8.

IF ( (REGOP=TEL) AND (ANY(PLHH,5,6,7,8,9,10,11,12,13) ) AND (

ANY(REGOP,WIETEKN1 TO WIETEKN8) ) )OVLID=1.

END REPEAT.

IF ( ( ANY(REGOP,WIETEKN1 TO WIETEKN8) OR

ANY(REGLPART,WIETEKN1 TO WIETEKN8) ) AND (OVLID=1) ) AANTEKN=1.

COMPUTE MEDEEIG=2.

COMPUTE MEDEHU=2.

IF ((AANTEKN=1) AND (HUKO=1)) MEDEEIG=1.

IF ((AANTEKN=1) AND (HUKO=2)) MEDEHU=1.

VAR LABELS MEDEEIG 'MEDEEIGENAAR JA/NEE'

MEDEHU 'MEDEHUURDER JA/NEE'.

VALUE LABELS MEDEEIG

1 'JA'

2 'NEE'.

VALUE LABELS MEDEHU

1 'JA'

2 'NEE'.

***-HVS HUISVESTINGSSITUATIE.

COMPUTE HVS = -1 .

DO IF RANGE(SOORTWON,1,8).

COMPUTE HVS=SOORTWON.

END IF .

*** EENGEZ, FLAT, BOERDERIJ, BEDRIJFSW WORDT WONING .

*** WOONEENHEID WORDT ONZELFSTANDIGE WOONEENHEID .

*** SLOOPPAND, ONBEWOONBARE WONING WORDT WONING .

RECODE HVS

( 1 THRU 4=1)

( 5=3)

( 6 THRU 7=1) .

*** WOONEENHEID/GEEN ANDEREN/EIGEN KEUKEN EN TOILET ->ZELFSTANDIGE

WOONEENHEID.

DO IF ANY(HVS,3).

. DO IF (MRHHIPD EQ 2).

*** MRHHIPD EQ 2 = GEEN ANDEREN IN HUISHOUDEN.

. DO IF (KEUKENIW EQ 1).

. IF (TOILETIW EQ 1) HVS=2.

. END IF.

. END IF.

END IF.

*** ONDERHUUR WORDT INWONEND .

IF (HHONDERH EQ 1) HVS=5.

*** FAMILIE OF OVERIGE LEDEN (ALS GEEN MEDEHUURDER/EIGENAAR) WORDT LID

HUISHOUDEN .

DO IF ANY(PLHHOP,5,6,7,8,9,10,11,12,13).

.IF ((MEDEEIG=2) AND (MEDEHU=2)) HVS=6.

END IF.

***CORRECTIE VAN WONING NAAR WOONEENHEDEN INDIEN MEER DAN 3 HUISHOUDENS OP

HET ADRES .

IF (HVS=1 & MRHHIPD=1 & PNNHH>1) HVS=2.

*** DEEL VAN WONING, KAMERVERHUURPAND, HOTEL/PENSION,

VERPLEEG/STUDENTENHUIS WORDT ONZELFSTANDIGE WOONEENHEID .

IF ANY(SRTWOONR,1,2,3,4) HVS=3.

*** RECREATIEWONING, WOONKEET/BARAK, WOONWAGEN, WOONBOOT OF ANDERS WORDT

BAR .

IF ANY(AARDADR,1,2,3,4,5) HVS=4.

*** NOG NIET TOEGEDEELD AAN EEN CATEGORIE WORDT LID HUISHOUDEN .

IF (HVS = -1) HVS=6.

VAR LABELS HVS 'HUIDIGE HUISVESTINGSSITUATIE' .

VALUE LABELS HVS

1 'WONING'

2 'ZELFST.WOONEENHEID'

3 'ONZLFST. WOONEENHEID'

4 'BAR'

5 'INWONEND'

6 'LID HUISHOUDEN'.

DO IF RANGE(HVS, 1, 5).

DO IF ( AANTALPP = 1).

COMPUTE GEBDGHB = GEBDAG1.

COMPUTE GEBMNDHB = GEBMND1.

COMPUTE GEBJRHB = GEBJAAR1.

COMPUTE GSLHB = GSL1.

COMPUTE BURGSTHB = BURGST1.

COMPUTE PLHHHB = PLHH1.

COMPUTE LFTHB = LFT1.

ELSE IF ANY( WIETEKN1,9, 98, 99 ).

COMPUTE GEBDGHB = GEBDAG1.

COMPUTE GEBMNDHB = GEBMND1.

COMPUTE GEBJRHB = GEBJAAR1.

COMPUTE GSLHB = GSL1.

COMPUTE BURGSTHB = BURGST1.

COMPUTE PLHHHB = PLHH1.

COMPUTE LFTHB = LFT1.

ELSE IF ANY(3, HUUR1, HUUR2 ).

DO REPEAT

GEBD=

GEBDAG8,GEBDAG7,GEBDAG6,GEBDAG5,GEBDAG4,GEBDAG3,GEBDAG2,GEBDAG1,GEBDAG1,GEB

DAG1/

GEBM=

GEBMND8,GEBMND7,GEBMND6,GEBMND5,GEBMND4,GEBMND3,GEBMND2,GEBMND1,GEBMND1,GEB

MND1/

GEBJ=

GEBJAAR8,GEBJAAR7,GEBJAAR6,GEBJAAR5,GEBJAAR4,GEBJAAR3,GEBJAAR2,GEBJAAR1,GEB

JAAR1,GEBJAAR1/

GSL = GSL8 GSL7 GSL6 GSL5 GSL4 GSL3 GSL2 GSL1 GSL1

GSL1/

BURGST = BURGST8 BURGST7 BURGST6 BURGST5 BURGST4

BURGST3 BURGST2 BURGST1 BURGST1 BURGST1/

PLHH = PLHH8 PLHH7 PLHH6 PLHH5 PLHH4 PLHH3 PLHH2

PLHH1 PLHH1 PLHH1/

LFT = LFT8 LFT7 LFT6 LFT5 LFT4 LFT3 LFT2 LFT1 LFT1

LFT1/

XX = 8 7 6 5 4 3 2 1 98 99.

DO IF (SELKOSTW = XX).

COMPUTE GEBDGHB = GEBD.

COMPUTE GEBMNDHB = GEBM.

COMPUTE GEBJRHB = GEBJ.

COMPUTE GSLHB = GSL.

COMPUTE BURGSTHB = BURGST.

COMPUTE PLHHHB = PLHH.

COMPUTE LFTHB = LFT.

END IF.

END REPEAT.

ELSE.

DO REPEAT

GEBD=

GEBDAG8,GEBDAG7,GEBDAG6,GEBDAG5,GEBDAG4,GEBDAG3,GEBDAG2,GEBDAG1/

GEBM=

GEBMND8,GEBMND7,GEBMND6,GEBMND5,GEBMND4,GEBMND3,GEBMND2,GEBMND1/

GEBJ=

GEBJAAR8,GEBJAAR7,GEBJAAR6,GEBJAAR5,GEBJAAR4,GEBJAAR3,GEBJAAR2,GEBJAAR1/

GSL = GSL8 GSL7 GSL6 GSL5 GSL4 GSL3 GSL2 GSL1/

BURGST = BURGST8 BURGST7 BURGST6 BURGST5 BURGST4 BURGST3

BURGST2 BURGST1/

PLHH = PLHH8 PLHH7 PLHH6 PLHH5 PLHH4 PLHH3 PLHH2 PLHH1/

LFT = LFT8 LFT7 LFT6 LFT5 LFT4 LFT3 LFT2 LFT1/

XX = 8 7 6 5 4 3 2 1.

DO IF ANY(XX, WIETEKN1, WIETEKN2, WIETEKN3, WIETEKN4,

WIETEKN5, WIETEKN6, WIETEKN7, WIETEKN8 ).

COMPUTE GEBDGHB = GEBD.

COMPUTE GEBMNDHB = GEBM.

COMPUTE GEBJRHB = GEBJ.

COMPUTE GSLHB = GSL.

COMPUTE BURGSTHB = BURGST.

COMPUTE PLHHHB = PLHH.

COMPUTE LFTHB = LFT.

END IF.

END REPEAT.

END IF.

END IF.

VAR LABELS

GEBDGHB 'GEBOORTEDAG HOOFDBEWONER'/

GEBMNDHB 'GEBOORTEMAAND HOOFDBEWONER'/

GEBJRHB 'GEBOORTEJAAR HOOFDBEWONER'/

GSLHB 'GESLACHT HOOFDBEWONER'/

BURGSTHB 'BURGERLIJKE STAAT HOODBEWONER'/

PLHHHB 'PLAATS HUISHOUDEN HOOFDBEWONER'/

LFTHB 'LEEFTIJD HOOFDBEWONER'.

VALUE LABELS GSLHB 1 'MAN '

2 'VROUW'

-1 'LID HH'/

BURGSTHB 1 'GEHUWD'

2 'GESCHEI-DEN'

3 'WEDUW- STAAT'

4 'ONGEHUWD'

8 'WEIGERT'

9 'WEETNIET'

-1 'LID HH'/

PLHHHB 1 'ALLEENSTAANDE'

2 'HOOFD'

3 'ECHTGENO(O)T(E)'

4 'VASTE PARTNER'

5 'KIND(VAN HHKERN)'

6 'VADER/MOEDER'

7 'SCHNVADER-MOEDER'

8 'BROER/ZUS'

9 'SCHOONBROER/-ZUS'

10 'SCHNZOON-DOCHTER'

11 'KLEINKIND'

12 'OVERIG FAMILIE'

13 'OVERIG GEEN FAM'

14 'ONBEKEND'

98 'WEIGERT'

99 'WEETNIET'

-1 'LID HH'/

LFTHB 117 '117 JAAR OF OUDER'

998 'WEIGERT'

999 'WEETNIET'

-1 'LID HH'/

GEBDGHB 98 'WEIGERT'

99 'WEETNIET'

-1 'LID HH'/

GEBMNDHB 98 'WEIGERT'

99 'WEETNIET'

-1 'LID HH'/

GEBJRHB 9998 'WEIGERT'

9999 'WEETNIET'

-1 'LID HH'.

**************************************************************************.

*******************************************.

*1 AFLEID PLHHOP -> VAR1 *.

*7 AFLEID BURGSTOP -> VAR7 *.

* HULPVAR GEBDAG, GEBMND GEBJR *.

*******************************************.

DO REPEAT NR= 1,2,3,4,5,6,7,8/

PLHH= PLHH1, PLHH2, PLHH3, PLHH4, PLHH5, PLHH6, PLHH7, PLHH8/

BURGST=BURGST1,BURGST2,BURGST3,BURGST4,BURGST5,BURGST6,BURGST7,BURGST8/

GEBD=

GEBDAG1,GEBDAG2,GEBDAG3,GEBDAG4,GEBDAG5,GEBDAG6,GEBDAG7,GEBDAG8/

GEBM=

GEBMND1,GEBMND2,GEBMND3,GEBMND4,GEBMND5,GEBMND6,GEBMND7,GEBMND8/

GEBJ=

GEBJAAR1,GEBJAAR2,GEBJAAR3,GEBJAAR4,GEBJAAR5,GEBJAAR6,GEBJAAR7,GEBJAAR8.

DO IF (REGOP = NR).

COMPUTE PLHHOP = PLHH.

COMPUTE BURGSTOP = BURGST.

COMPUTE GEBDAG = GEBD.

COMPUTE GEBMND = GEBM.

COMPUTE GEBJAAR =GEBJ.

END IF.

END REPEAT.

*************************************.

* 2 AFLEID. TOTPP18 *.

*************************************.

COMPUTE TOTPP18=0.

COUNT TOTPP18 =LFT1 LFT2 LFT3 LFT4 LFT5 LFT6 LFT7 LFT8 (18 THRU 117).

*************************************.

* 3 AFLEID. LFT01 *.

*************************************.

COMPUTE INTJAAR= NUMBER(SUBSTR (PERIODE,1,2), F2.0) + 1900.

COMPUTE LFT01 = 999.

IF (GEBJAAR GT 0 AND GEBJAAR LE 3000) LFT01 = INTJAAR - GEBJAAR-1.

IF (GEBDAG EQ 1) AND (GEBMND EQ 1) LFT01 = LFT01+1.

*************************************.

* 4 AFLEID. LFT1JAN *.

*************************************.

COMPUTE LFT1JAN = LFT01.

RECODE LFT1JAN (0 THRU 11 = 1) (12 THRU 17 = 2) (18 THRU 19 = 3)

(20 THRU 24 =4)(25 THRU 29 = 5) (30 THRU 34 = 6) (35 THRU 39 = 7)

(40 THRU 44 =8)(45 THRU 49 = 9) (50 THRU 54 = 10)(55 THRU 59 = 11)

(60 THRU 64 =12)(65 THRU 69 = 13)(70 THRU 74 = 14)(75 THRU 117= 15)

(999 = 99).

******************************.

*5 AFLEID AGEOP10 *.

******************************.

COMPUTE AGEOP10 = LFTOP.

RECODE AGEOP10 (15 THRU 17 = 1) (18 THRU 24 = 2) (25 THRU 34 = 3)

(35 THRU 44 = 4) (45 THRU 54 = 5) (55 THRU 64 = 6)

(65 THRU 74 = 7) (75 THRU 117 = 8)(ELSE = SYSMIS).

********************************.

*6 AFLEID LEEFTIJD *.

********************************.

COMPUTE LEEFTIJD = LFTOP.

RECODE LEEFTIJD (18 THRU 24 = 1) (25 THRU 34 = 2) (35 THRU 44 = 3)

(45 THRU 54 = 4) (55 THRU 64 = 5) (65 THRU 74 = 6)

(75 THRU 117 = 7) (ELSE = SYSMIS).

*******************************.

* 8 AFLEID. DGBZGOP *.

*******************************.

DO IF (TYDBESOP GE 1).

IF (TYDBESOP = 1) DGBZGOP = 1.

IF (TYDBESOP = 2) DGBZGOP = 4.

IF (TYDBESOP = 3) DGBZGOP = 3.

IF (TYDBESOP = 4) DGBZGOP = 5.

IF (TYDBESOP = 5) DGBZGOP = 6.

IF (TYDBESOP > 5) DGBZGOP = 9.

ELSE.

IF (DPLMILOP = 1) DGBZGOP = 2.

END IF.

**********************************.

* 9 AFLEID. VLTOPLOP *.

* VLTOPLKW *.

* NIEUW VLTOPLPA *.

* *.

*10 AFLEID. VLGOPLOP *.

* VLGOPLKW *.

* NIEUW VLGOPLPA *.

**********************************.

RECODE SOIHB_OP, SOIHB_KW, SOIHB_PA, SOIHG_OP, SOIHG_KW, SOIHG_PA

(1 THRU 29999 = 1) (30110 THRU 31123 = 3) (32110 THRU 39999 = 2)

(40150 THRU 49999 = 4) (50610 THRU 79999 = 5) (MISSING = SYSMIS)

(99998 THRU 99999 = SYSMIS) (ELSE = 9) INTO

VLTOPLOP, VLTOPLKW, VLTOPLPA, VLGOPLOP, VLGOPLKW, VLGOPLPA.

**********************************.

* 11 AFLEID. SGOP86 *.

* SGKW86 *.

* NIEUW SGPA86 *.

* *.

**********************************.

RECODE BRP84_OP, BRP84_KW, BRP84_PA

(0110 THRU 0133=02)(0142=06)(0143=08)(0144 THRU 0145=06)

(0147 THRU 0149=08)(0212 THRU 0213=04)(0214 THRU 0239=06)

(0240=04)(0252 THRU 0260=06)(0270 THRU 0281=04)(0282 THRU

0284=06)(0289=04)(0292 THRU 0294=06)(0295 THRU 0296=04)

(0298 THRU 0299=06)(0310=02)(0321=06)(0322 THRU 0329=08)

(0331 THRU 0333=06)(0334=08)(0339 THRU 0390=06)(0412=04)

(0413=18)(0421=16)(0422=18)(0423=20)(0424=16)(0425=18)

(0426 THRU 0429=16)(0431=04)(0432=06)(0439=16)(0510 THRU

0533=02)(0534 THRU 0544=06)(0612=01)(0613 THRU 0616=02)

(0632=01)(0633 THRU 0634=02)(0640=06)(0652=01)(0653=02)

(0670=01)(0680=03)(0692 THRU 0715=06)(0719=07)(0722 THRU

0724=08)(0732=05)(0733=20)(0741=06)(0742 THRU 0743=08)

(0752=19)(0753 THRU 0763=06)(0764=08)(0765=06)(0770=08)

(0792 THRU 0793=06)(0794 THRU 0796=08)(0797=16)(0798=18)

 (0810 THRU 0823=02)(0831 THRU 0832=04)(0833 THRU 0842=06)

(0843=08)(0849 THRU 0852=06)(0853=08)(0901=02)(0902 THRU

0903=04)(0904 THRU 0905=06)(1101=02)(1102=06)(1103=02)

(1104=04)(1212=02)(1213 THRU 1220=04)(1292=01)(1293=02)

(1299=04)(1311 THRU 1313=06)(1314 THRU 1317=04)(1318 THRU

1321=06)(1322 THRU 1323=04)(1324 THRU 1350=06)(1391=16)

(1392 THRU 1393=06)(1394=18)(1398=06)(1399=18)(1411 THRU

1414=04)(1490=08)(1510=04)(1592 THRU 1619=06)(1622=08)

(1623 THRU 1624=06)(1625=08)(1629=06)(1632 THRU 1636=08)

(1712 THRU 1740=06)(1750=08)(1790=06)(1802 THRU 1803=08)

(1911=18)(1912=04)(1913 THRU 1914=18)(1919=06)(1921 THRU

1925=02)(1926 THRU 1943=06)(1944=04)(1952=02)(1953=06)

(1992=02)(1993 THRU 1998=16)(1999=06)(2010 THRU 2110=16)

(2120=21)(2130 THRU 2196=16)(2197=18)(2199=16)(3001 THRU

3009=18)(3101 THRU 3109=16)(3212=18)(3213 THRU 3220=20)

(3312=18)(3313=20)(3314 THRU 3315=18)(3316 THRU 3393=20)

(3394 THRU 3395=18)(3396 THRU 3423=20)(3510=18)(3520 THRU

3595=20)(3596=16)(3597=18)(3599 THRU 3802=20)(3803=18)

(3912 THRU 3920=20)(3932=18)(3933=20)(3934=18)(3935 THRU

3936=20)(3937 THRU 3938=18)(3939 THRU 3953=20)(3992=08)

(3993 THRU 3996=20)(3997=18)(3998 THRU 3999=20)(4010 THRU

4110=16)(4120=18)(4210=15)(4220=17)(4311 THRU 4399=19)

(4411 THRU 4499=24)(4512=18)(4513=20)(4514 THRU 4733=18)

(4812 THRU 4814=20)(4815 THRU 4900=25)(5010 THRU 5029=18)

(5110 THRU 5199=17)(5202 THRU 5209=18)(5311 THRU 5414=25)

(5415=20)(5416=18)(5419 THRU 5422=25)(5423 THRU 5425=20)

(5426=25)(5429=20)(5512 THRU 5709=25)(5811=18)(5812=25)

(5821=18)(5822=20)(5823 THRU 5893=18)(5894=20)(5899=25)

(5910=20)(5920=25)(5932 THRU 5933=08)(5934=11)(5992 THRU

5999=25)(6010 THRU 6090=10)(6112 THRU 6130=12)(6212 THRU

6290=13)(6310=10)(6320=13)(6412 THRU 6501=25)(6502=22)

(6503=26)(6601=16)(6602=18)(6603=25)(6701=14)(6702=23)

(6801 THRU 6803=09)(7011 THRU 7029=18)(7112 THRU 7759=25)

(7761=24)(7762 THRU 9109=25)(9211=24)(9212 THRU 9573=25)

(9581=24)(9582 THRU 9990=25)(SYSMIS=SYSMIS) INTO

SGOP86 SGKW86 SGPA86.

DO REPEAT SOCGR = SGOP86 SGKW86 SGPA86/

POSWRK = POSWRKOP POSWRKKW POSWRKPA.

DO IF (POSWRK EQ 1).

RECODE SOCGR (01,02=15)(03=17)(04=15)(05,06=16)(07,08=17)(09=15)

(10=16)(11=17)(12,13=20)(14=14)(15,16=15)(17,18=16)

(19,20=17)(21,22=18)(23=22)(24,25=23)(26=24).

ELSE IF (POSWRK EQ 2).

RECODE SOCGR (01 THRU 26 = 25).

ELSE IF (POSWRK EQ 3).

RECODE SOCGR (01 THRU 03=01)(04 THRU 08=02)(09 THRU 13=03)

(14 THRU 26=07).

END IF.

END REPEAT.

**************************************.

* 12 AFLEID. SOCGR86 *.

* SOCGKW86 *.

* NIEUW SOCGPA86 *.

* *.

**************************************.

DO REPEAT SG = SGOP86 SGKW86 SGPA86/

SOCGR = SOCGR86 SOCGKW86 SOCGPA86/

PERSL = PERSNLOP PERSNLKW PERSNLPP/

BEDROM = BEDROMOP BEDROMKW BEDROMPP.

COMPUTE SOCGR = SG.

DO IF (SG = 7).

IF ((PERSL = 2) OR (BEDROM = 2) OR (BEDROM =1)) SOCGR = 4.

END IF.

RECODE SOCGR (1 2 15=1) (16 =2) (17=3) (4=4) (3=5) (20 23 25 = 6)

(SYSMIS = SYSMIS) (ELSE = 7).

END REPEAT.

**************************************.

* 13 AFLEID. HUSOP *.

* HUSKW *.

* NIEUW HUSPA *.

* *.

**************************************.

DO REPEAT US=HUSOP HUSKW HUSPA/BEROEP= BRP84_OP BRP84_KW BRP84_PA.

. COMPUTE US=TRUNC(BEROEP/100).

. RECODE US (01=56)(02=76)(03=63)(04=75)(05=61)(06=53)(07=53)

(08=57)(09=72)(11=67)(12=86)(13=59)(14=67)

(15=64)(16=45)(17=49)(18=51)(19=65)(20=87)(21=85)

(30=64)(31=69)(32=49)(33=55)(34=62)(35=49)(36=39)

(37=27)(38=31)(39=37)(40=78)(41=52)(42=64)(43=49)

(44=56)(45=52)(46=51)(47=56)(48=22)(49=53)(50=62)

(51=49)(52=37)(53=33)(54=25)(55=14)(56=14)(57=41)

(59=44)(60=49)(61=35)(62=26)(63=33)(64=29)(70=48)

(71=55)(72=23)(73=18)(74=39)(75=28)(76=25)(77=15)

(78=28)(79=31)(80=23)(81=37)(82=38)(83=36)(84=29)

(85=51)(86=57)(87=23)(88=63)(89=18)(90=18)(91=18)

(92=38)(93=26)(94=33)(95=27)(96=39)(97=25)(98=30)

(99=13)(ELSE=SYSMIS)/.

. IF (BEROEP GE 6501 AND BEROEP LE 6503) US=46.

. IF (BEROEP GE 6601 AND BEROEP LE 6603) US=66.

. IF (BEROEP GE 6701 AND BEROEP LE 6702) US=00.

. IF (BEROEP GE 6801 AND BEROEP LE 6803) US=49.

. IF (BEROEP GE 0110 AND BEROEP LE 0133) US=67.

. IF (BEROEP GE 0510 AND BEROEP LE 0534) US=71.

. IF (BEROEP GE 0610 AND BEROEP LE 0634) US=81.

. IF (BEROEP GE 0650 AND BEROEP LE 0670) US=81.

. IF (BEROEP GE 0810 AND BEROEP LE 0849) US=68.

. IF (BEROEP GE 1310 AND BEROEP LE 1329) US=71.

. IF (BEROEP GE 1390 AND BEROEP LE 1399) US=71.

. IF (BEROEP GE 5810 AND BEROEP LE 5812) US=50.

. IF (BEROEP GE 5820 AND BEROEP LE 5824) US=68.

. IF (BEROEP GE 5890 AND BEROEP LE 5899) US=31.

END REPEAT.

**************************************.

* 14 AFLEID. HEGPOP *.

* HEGPKW *.

* NIEUW HEGPPA *.

* *.

**************************************.

DO REPEAT BRP=BRP84_OP BRP84_KW BRP84_PA/

LEIDW=LEIDWOP LEIDWKW LEIDWPP/

NLEIDW=NLEIDWOP NLEIDWKW NLEIDWPP/

NLEI= LEI_OP LEI_KW LEI_PA/

PERSNL=PERSNLOP PERSNLKW PERSNLPP/

BDROMV= BEDROMOP BEDROMKW BEDROMPP/

POSWRK= POSWRKOP POSWRKKW POSWRKPA/

POS= POS_OP POS_KW POS_PA.

. DO IF NOT (SYSMIS(BRP)).

. IF (LEIDW EQ 1) NLEI=NLEIDW.

. IF (PERSNL EQ 1 AND SYSMIS(NLEI)) NLEI=BDROMV.

. RECODE NLEI (1,2=1)(3 THRU 6=2)(ELSE=0).

. RECODE POSWRK (3=1)(ELSE=2) INTO POS.

. END IF.

END REPEAT.

DO REPEAT EGP=HEGPOP HEGPKW HEGPPA/

BRP=BRP84_OP BRP84_KW BRP84_PA/

POS=POS_OP POS_KW POS_PAOP/

NLEI= LEI_OP LEI_KW LEI_PA.

. RECODE BRP (110 THRU 139=1)(140 THRU 149=2)(200 THRU 281=1)

(282 THRU 289=2)(290 THRU 299=1)(310=1)(300,320 THRU 390=2)

(400 THRU 413=1)(414 THRU 421=1)(422,423=2)(424 THRU 439=1)

(500 THRU 539=1)(540 THRU 599=2)(600 THRU 639=1)

(640 THRU 649=2)(650 THRU 679=1)(680 THRU 693=2)(700,710=3)

(711=2)(712 THRU 714=3)(715=2)(716 THRU 719=3)(720 THRU 729=3)

(730 THRU 796=2)(797 THRU 799=2)(800 THRU 829=1)

(830 THRU 839=2)(840 THRU 859=2)(900 THRU 903=1)(904,905=2)

(906 THRU 1299=1)(1300 THRU 1350=2)(1390 THRU 1394=1)(1398=2)

(1399=2)(1400 THRU 1799=2)(1800 THRU 1803=2)(1900 THRU 1909=1)

(1910 THRU 1919=2)(1920 THRU 1925=1)(1926 THRU 1929=2)

(1930 THRU 1951=2)(1952=1)(1953=2)(1990 THRU 1993=2)

(1997,1998=1)(1999=2)(2000 THRU 2130=1)(2140 THRU 3199=2)

(3200 THRU 3499=3)(3500 THRU 3589=2)(3590 THRU 3595=7)(3596=2)

(3597=1)(3599=7)(3600 THRU 3699=3)(3700 THRU 3709=9)

(3710 THRU 3799=3)(3800 THRU 3915=3)(3916 THRU 3999=3)

(4000 THRU 4199=2)(4200 THRU 4299=4)(4300 THRU 4499=5)

(4500 THRU 4520=2)(4600 THRU 4620=3)(4700 THRU 4739=2)

(4800 THRU 4813=3)(4814,4815=9)(4816 THRU 4819=3)

(4820 THRU 4829=9)(4830 THRU 4999=3)(5000 THRU 5099=2)

(5100 THRU 5199=4)(5200 THRU 5208=2)(5209=3)(5210 THRU 5299=2)

(5300 THRU 5312=8)(5313 THRU 5318=3)(5319 THRU 5415=9)

(5416=3)(5417 THRU 5600=9)(5601=3)(5602 THRU 5699=9)

(5700 THRU 5704=3)(5705 THRU 5709=9)(5712=3)

(5800 THRU 5810=7)(5811=2)(5812 THRU 5819=7)(5820=2)

(5821=1)(5822=2)(5823=2)(5824=1)(5890,5892=7)

(5893=3)(5894 THRU 5899=7)(5900 THRU 5919=3)(5920 THRU 5929=3)

(5930 THRU 5934=2)(5990 THRU 5999=9)(6000 THRU 6199=6)

(6200 THRU 6229=10)(6230,6232=10)(6233=9)(6239=10)

(6240,6290,6300=10)(6310=7)(6320=10)(6400 THRU 6499=9)

(6501 THRU 6503=99)(6601=1)(6602,6603=7)(6800 THRU 6999=9)

(7000 THRU 7099=7)(7100 THRU 7112=8)(7113 THRU 7114=9)

(7115 THRU 7119=8)(7120=9)(7130 THRU 7134=8)(7139=9)

(7200 THRU 7288=8)(7289 THRU 7299=9)(7300 THRU 7329=8)

(7330 THRU 7399=9)(7400 THRU 7529=9)(7530 THRU 7549=8)

(7550 THRU 7569=8)(7570 THRU 7599=9)(7600 THRU 7699=8)(7700=9)

(7701 THRU 7739=8)(7740 THRU 7759=9)(7760=8)(7761=5)

(7762 THRU 7789=8)(7790=9)(7800,7810=9)(7820 THRU 7949=9)

(7950 THRU 7959=9)(7960 THRU 7968=8)(7969 THRU 7999=9)

(8000 THRU 8012=8)(8020 THRU 8029=9)(8030 THRU 8189=8)

(8190 THRU 8199=9)(8200 THRU 8339=8)(8340=9)(8350 THRU 8390=8)

(8400 THRU 8422=8)(8423,8424=7)(8425 THRU 8457=8)

(8458 THRU 8490=9)(8500 THRU 8529=8)(8530 THRU 8539=9)

(8540 THRU 8570=7)(8590=8)(8600 THRU 8609=7)(8700 THRU 8999=8)

(9000 THRU 9199=9)(9200 THRU 9312=8)(9313 THRU 9394=9)(9395=7)

(9396 THRU 9399=9)(9400=9)(9410 THRU 9419=8)(9420 THRU 9429=9)

(9430=9)(9440,9490=9)(9500 THRU 9529=8)(9530 THRU 9539=9)

(9540 THRU 9579=8)(9580=8)(9581=4)(9582 THRU 9592=8)

(9593,9594,9595=9)(9596=8)(9597,9598,9599=9)(9600 THRU 9699=9)

 (9700 THRU 9719=9)(9720 THRU 9790=9)(9791 THRU 9799=9)

(9800 THRU 9820=9)(9830=2)(9840 THRU 9843=8)

(9844 THRU 9855=9)(9856=3)(9857 THRU 9990=9)(ELSE=SYSMIS)

INTO EGP.

. IF (BRP GE 5100 AND BRP LE 5199) POS=1.

. IF (BRP GE 4300 AND BRP LE 4499) POS=1.

. IF (BRP GE 6110 AND BRP LE 6130) POS=1.

. IF (BRP EQ 2120 OR BRP EQ 7761 OR BRP EQ 9211

OR BRP EQ 9580 OR BRP EQ 9581) POS=1.

. RECODE BRP (422,423,4000 THRU 4120,4510 THRU 4519,4713,4714,5000 THRU

5029,5100,5110,5120,5180,5199,5320,5920,7730,7731,7760,7761,

7762,7763,7769,9580,9581=4)

(1630 THRU 1636,3300 THRU 3399,3520,3700,3739,4220,4600 THRU

4620,4700,4720 THRU 4829,4900,5300 THRU 5799,5890 THRU 5920,

5990 THRU 5999,9855 THRU 9859=5)

(ELSE=-1) INTO HULP1.

. IF ((HULP1 EQ 4 OR HULP1 EQ 5) AND POS EQ 1) EGP=HULP1.

. RECODE BRP

(321,331,341,412,420,422,423,424,429,711,797,831,849,1593,1740,

2140,2190 THRU 2199,3000 THRU 3109,3394,3395,3422,3510,3520,

3590 THRU 3597,4000 THRU 4520,4700 THRU 4714,5000 THRU 5029,

5200 THRU 5209,5311=1)

(ELSE=-1) INTO XPROMO1.

. IF (EGP EQ 4 OR EGP EQ 5) XPROMO1=1.

. IF ((EGP GE 7 AND EGP LE 9) AND (POS EQ 1) AND (NLEI EQ 1)) EGP=4.

. IF ((EGP GE 7 AND EGP LE 9) AND (POS EQ 1) AND (NLEI EQ 0)) EGP=5.

. IF ((EGP EQ 8 OR EGP EQ 9) AND (NLEI EQ 2)) EGP=7.

. IF ((EGP EQ 10) AND (POS EQ 1)) EGP=6.

. IF ((EGP EQ 4) AND (NLEI EQ 0)) EGP=5.

. IF ((EGP EQ 5) AND (NLEI EQ 1)) EGP=4.

. IF ((EGP EQ 2 OR EGP EQ 3 OR EGP EQ 4) AND (NLEI EQ 2) AND

(XPROMO1 EQ 1)) EGP=1.

. IF ((EGP EQ 3) AND (NLEI GE 0 AND NLEI LT 2) AND (XPROMO1 EQ 1))

EGP=2.

END REPEAT.

********************************.

*15 AFLEID HHT *.

********************************.

COMPUTE KINDMIN = 0.

DO REPEAT PLHH= PLHH2, PLHH3, PLHH4, PLHH5, PLHH6, PLHH7, PLHH8/

LFT = LFT2, LFT3, LFT4, LFT5, LFT6, LFT7,LFT8.

IF (PLHH = 5 AND LFT GE 0 AND LFT LE 17) KINDMIN= 1.

END REPEAT.

COMPUTE HHT =1.

DO IF (HHKERN GE 1 AND HHKERN LE 7).

DO IF (KINDMIN = 1).

COMPUTE HHT = 2.

ELSE.

COMPUTE HHT = 3.

END IF.

END IF.

********************************.

*16 AFLEID POPOPB *.

********************************.

COMPUTE POSOPB = 99.

DO IF (GSLOP = 1).

DO IF RANGE(LFTOP ,18 ,64).

DO IF (HHT EQ 2).

IF (TYDBESOP EQ 1) POSOPB = 1.

IF (TYDBESOP NE 1) POSOPB = 2.

ELSE IF (HHT EQ 3).

IF (TYDBESOP EQ 1) POSOPB = 3.

IF (TYDBESOP NE 1) POSOPB = 4.

ELSE IF (HHT EQ 1).

IF (TYDBESOP EQ 1) POSOPB = 5.

IF (TYDBESOP NE 1) POSOPB = 6.

END IF.

ELSE IF RANGE(LFTOP, 65 ,117).

IF (HHT EQ 2 OR HHT EQ 3) POSOPB = 7.

IF (HHT EQ 1) POSOPB = 8.

END IF.

ELSE IF (GSLOP = 2).

DO IF RANGE(LFTOP, 18 ,64).

DO IF (HHT EQ 2).

IF (TYDBESOP EQ 1) POSOPB = 9.

IF (TYDBESOP NE 1) POSOPB = 10.

ELSE IF (HHT EQ 3).

IF (TYDBESOP EQ 1) POSOPB = 11.

IF (TYDBESOP NE 1) POSOPB = 12.

ELSE IF (HHT EQ 1).

IF (TYDBESOP EQ 1) POSOPB = 13.

IF (TYDBESOP NE 1) POSOPB = 14.

END IF.

ELSE IF RANGE(LFTOP, 65 ,117).

IF (HHT EQ 2 OR HHT EQ 3) POSOPB = 15.

IF (HHT EQ 1) POSOPB = 16.

END IF.

END IF.

********************************.

*17 AFLEID SAMHHUIT -> VAR17 *.

********************************.

COMPUTE NKND=0.

COUNT NKND = PLHH2 PLHH3 PLHH4 PLHH5 PLHH6 PLHH7 PLHH8 (5).

COMPUTE NOVRG=0.

COUNT NOVRG = PLHH2 PLHH3 PLHH4 PLHH5 PLHH6 PLHH7 PLHH8 (6 THRU 14).

COMPUTE SAMHHUIT= 99.

IF (AANTALPP EQ 1) SAMHHUIT = 1.

IF (HHKERN EQ 1) SAMHHUIT = 2.

DO IF (HHKERN EQ 2).

IF RANGE(NKND, 1, 6) SAMHHUIT = 2 + NKND.

ELSE IF (HHKERN EQ 3).

DO IF (NKND EQ 1).

IF RANGE (NOVRG, 1, 5) SAMHHUIT = 8 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 2).

IF RANGE (NOVRG, 1, 4) SAMHHUIT = 13 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 3).

IF RANGE (NOVRG, 1, 3) SAMHHUIT = 17 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 4).

IF RANGE (NOVRG, 1, 2) SAMHHUIT = 20 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 5).

IF (NOVRG EQ 1) SAMHHUIT = 23.

END IF.

ELSE IF (HHKERN EQ 4).

IF RANGE(NOVRG, 1, 6) SAMHHUIT = 23 + NOVRG.

ELSE IF (HHKERN EQ 5).

IF RANGE(NKND, 1, 7) SAMHHUIT = 29 + NKND.

ELSE IF (HHKERN EQ 6).

DO IF (NKND EQ 1).

IF RANGE (NOVRG, 1, 6) SAMHHUIT = 36 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 2).

IF RANGE (NOVRG, 1, 5) SAMHHUIT = 42 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 3).

IF RANGE (NOVRG, 1, 4) SAMHHUIT = 47 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 4).

IF RANGE (NOVRG, 1, 3) SAMHHUIT = 51 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 5).

IF RANGE (NOVRG, 1, 2) SAMHHUIT = 54 + NOVRG.

ELSE IF (NKND EQ 6).

IF (NOVRG EQ 1) SAMHHUIT = 57.

END IF.

ELSE IF (HHKERN EQ 7).

COMPUTE SAMHHUIT = 58.

END IF.

***********************************************************************.

****** CORRECTIE OP ADVIES WFSN VOOR HHKERN = 2 OF 5 EN GEEN KINDEREN**.

IF (HHKERN EQ 2) AND (NKND < 1) SAMHHUIT = 58.

IF (HHKERN EQ 5) AND (NKND < 1) SAMHHUIT = 58.

***********************************************************************.

********************************.

*18 AFLEID KINDEREN/OVERIG *.

********************************.

DO REPEAT

INITIA = LFTJONG TO GSLOVRG7.

COMPUTE INITIA = $SYSMIS.

END REPEAT.

COMPUTE LFTJONG = $SYSMIS.

COMPUTE GSLJONG = $SYSMIS.

COMPUTE LFTOUD = $SYSMIS.

COMPUTE GSLOUD = $SYSMIS.

DO REPEAT

REGKND = REG_KND1 REG_KND2 REG_KND3 REG_KND4 REG_KND5 REG_KND6

REG_KND7/

REGOVR = REGOVR1 REGOVR2 REGOVR3 REGOVR4 REGOVR5 REGOVR6 REGOVR7.

COMPUTE REGKND = $SYSMIS.

COMPUTE REGOVR = $SYSMIS.

END REPEAT.

DO REPEAT NR = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/

PLHH = PLHH2, PLHH3, PLHH4, PLHH5, PLHH6, PLHH7, PLHH8/

LFTVAR = LFT2, LFT3, LFT4, LFT5, LFT6, LFT7, LFT8/

GSLVAR = GSL2, GSL3, GSL4, GSL5, GSL6, GSL7, GSL8.

DO IF (PLHH EQ 5).

DO IF (SYSMIS(REG_KND1)).

COMPUTE REG_KND1 = NR.

COMPUTE LFT_KND1 = LFTVAR.

COMPUTE GSL_KND1 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS (REG_KND2)).

COMPUTE REG_KND2 = NR.

COMPUTE LFT_KND2 = LFTVAR.

COMPUTE GSL_KND2 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REG_KND3)).

COMPUTE REG_KND3= NR.

COMPUTE LFT_KND3 = LFTVAR.

COMPUTE GSL_KND3 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REG_KND4)).

COMPUTE REG_KND4= NR.

COMPUTE LFT_KND4 = LFTVAR.

COMPUTE GSL_KND4 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REG_KND5)).

COMPUTE REG_KND5= NR.

COMPUTE LFT_KND5 = LFTVAR.

COMPUTE GSL_KND5 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REG_KND6)).

COMPUTE REG_KND6= NR.

COMPUTE LFT_KND6 = LFTVAR.

COMPUTE GSL_KND6 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REG_KND7)).

COMPUTE REG_KND7 = NR.

COMPUTE LFT_KND7 = LFTVAR.

COMPUTE GSL_KND7 = GSLVAR.

END IF.

ELSE IF (PLHH GE 6 AND PLHH LE 14).

DO IF (SYSMIS(REGOVR1)).

COMPUTE REGOVR1 = NR.

COMPUTE LFTOVRG1 = LFTVAR.

COMPUTE GSLOVRG1 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REGOVR2)).

COMPUTE REGOVR2 = NR.

COMPUTE LFTOVRG2 = LFTVAR.

COMPUTE GSLOVRG2 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REGOVR3)).

COMPUTE REGOVR3= NR.

COMPUTE LFTOVRG3 = LFTVAR.

COMPUTE GSLOVRG3 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REGOVR4)).

COMPUTE REGOVR4= NR.

COMPUTE LFTOVRG4 = LFTVAR.

COMPUTE GSLOVRG4 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REGOVR5)).

COMPUTE REGOVR5= NR.

COMPUTE LFTOVRG5 = LFTVAR.

COMPUTE GSLOVRG5 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REGOVR6)).

COMPUTE REGOVR6= NR.

COMPUTE LFTOVRG6 = LFTVAR.

COMPUTE GSLOVRG6 = GSLVAR.

ELSE IF (SYSMIS(REGOVR7)).

COMPUTE REGOVR7 = NR.

COMPUTE LFTOVRG7 = LFTVAR.

COMPUTE GSLOVRG7 = GSLVAR.

END IF.

END IF.

END REPEAT.

COUNT AANTKIND =

REG_KND1,REG_KND2,REG_KND3,REG_KND4,REG_KND5,REG_KND6,REG_KND7 (2 THRU 8).

COUNT AANTOVER =

REGOVR1,REGOVR2,REGOVR3,REGOVR4,REGOVR5,REGOVR6,REGOVR7 (2 THRU 8).

COMPUTE LFTJONG=LFT_KND1.

COMPUTE GSLJONG=GSL_KND1.

DO IF (AANTKIND GT 1).

. COMPUTE LFTOUD=LFT_KND1.

. COMPUTE GSLOUD=GSL_KND1.

. DO IF (LFTJONG > LFT_KND2).

. COMPUTE LFTJONG=LFT_KND2.

. COMPUTE GSLJONG=GSL_KND2.

. ELSE.

. COMPUTE LFTOUD=LFT_KND2.

. COMPUTE GSLOUD=GSL_KND2.

. END IF.

. DO REPEAT LFT_KND=LFT_KND3 LFT_KND4 LFT_KND5 LFT_KND6 LFT_KND7/

GSL_KND=GSL_KND3 GSL_KND4 GSL_KND5 GSL_KND6 GSL_KND7/

LFTKIND=LFTKND3 LFTKND4 LFTKND5 LFTKND6 LFTKND7/

GSLKIND=GSLKND3 GSLKND4 GSLKND5 GSLKND6 GSLKND7.

. DO IF (LFTJONG > LFT_KND).

. COMPUTE LFTKIND=LFTJONG.

. COMPUTE GSLKIND=GSLJONG.

. COMPUTE LFTJONG=LFT_KND.

. COMPUTE GSLJONG=GSL_KND.

. ELSE IF (LFTOUD < LFT_KND).

. COMPUTE LFTKIND=LFTOUD.

. COMPUTE GSLKIND=GSLOUD.

. COMPUTE LFTOUD=LFT_KND.

. COMPUTE GSLOUD=GSL_KND.

. ELSE.

. COMPUTE LFTKIND=LFT_KND.

. COMPUTE GSLKIND=GSL_KND.

. END IF.

. END REPEAT.

END IF.

RECODE LFTKND3 LFTKND4 LFTKND5 LFTKND6 LFTKND7 LFTOVRG1 LFTOVRG2

LFTOVRG3 LFTOVRG4 LFTOVRG5 LFTOVRG6 LFTOVRG7 (0 THRU 17=1)

(18 THRU 64=2)(65 THRU 117=3)(118=8)(119=9).

*********************************************************************.

* 20 HERCODERING BEDRIJF VAN ALFANUMERIEK NAAR NUMERIEK .

* SBI93OPH .

* SBI93KWH .

* NIEUW SBI93PAH .

*********************************************************************.

DO REPEAT SBI93 = SBI93_OP, SBI93_KW, SBI93_PA/

SBI93_N = SBI93OPH, SBI93KWH, SBI93PAH.

RECODE SBI93 (CONVERT)('XXXXX'=999999) INTO SBI93_N.

DO IF (SUBSTR(SBI93,1,1) NE '0') AND (SUBSTR(SBI93,1,1) NE ' ').

IF (SBI93_N < 10) SBI93_N =SBI93_N*10000.

IF (SBI93_N > 9 AND SBI93_N < 100) SBI93_N =SBI93_N*1000.

IF (SBI93_N > 99 AND SBI93_N < 1000) SBI93_N=SBI93_N*100.

IF (SBI93_N > 999 AND SBI93_N < 10000) SBI93_N=SBI93_N*10.

ELSE IF (SUBSTR(SBI93,1,1) EQ '0').

IF (SBI93_N < 10) SBI93_N=SBI93_N*1000.

IF (SBI93_N > 9 AND SBI93_N < 100) SBI93_N=SBI93_N*100.

IF (SBI93_N > 99 AND SBI93_N < 1000) SBI93_N=SBI93_N*10.

END IF.

END REPEAT.

********************************.

*22_1 AFLEID EBB *.

* WERKZOP *.

* WERKZKW *.

* NIEUW WERKZPA *.

********************************.

DO REPEAT TYDBES = TYDBESOP TYDBESKW TYDBESPP/

BETWRK = BETWRKOP BETWRKKW BETWRKPP/

UURWRK = UURWKOP UURWKKW UURWKPP/

SUURWK = SUURWKOP SUURWKKW SUURWKPP/

WERKZ = WERKZOP WERKZKW WERKZPA.

DO IF (TYDBES = 1).

COMPUTE WERKZ = $SYSMIS.

IF ((UURWRK GE 1) AND (UURWRK LE 11)) WERKZ = 3.

IF ((UURWRK GE 12) AND (UURWRK LE 97)) WERKZ = 2.

DO IF (UURWRK = 99).

COMPUTE WERKZ = 3.

IF ANY(SUURWK , 3,4) WERKZ = 2.

END IF.

IF (UURWRK = 98) WERKZ = 4.

ELSE.

DO IF (BETWRK = 1).

IF ((UURWRK GE 1) AND (UURWRK LE 11)) WERKZ = 3.

IF ((UURWRK GE 12) AND (UURWRK LE 97)) WERKZ = 2.

DO IF (UURWRK = 99).

COMPUTE WERKZ = 3.

IF ANY(SUURWK , 3,4) WERKZ = 2.

END IF.

IF (UURWRK = 98) WERKZ = 4.

ELSE.

IF (BETWRK > 1) WERKZ = 4.

IF (BETWRK < 1) WERKZ = -1.

END IF.

END IF.

END REPEAT.

**********************************.

*22_2 AFLEID EBB *.

* WENSOP *.

* WENSKW *.

* NIEUW WENSPA *.

**********************************.

DO REPEAT LFT = LFTOP LFTHKW LFTPART/

WILWRK = WILWRKOP WILWRKKW WILWRKPP/

WENS = WENSOP WENSKW WENSPA.

DO IF (LFT > 64).

COMPUTE WENS = 6.

ELSE IF (LFT < 15).

COMPUTE WENS = $SYSMIS.

ELSE.

COMPUTE WENS = $SYSMIS.

IF (WILWRK = 1) WENS = 2.

IF (WILWRK = 2) WENS = 5.

IF (WILWRK = 3) WENS = 1.

IF (WILWRK = 4) WENS = 4.

IF (WILWRK > 4) WENS = 9.

END IF.

END REPEAT.

**********************************.

*22_3 AFLEID EBB *.

* BESCHKOP *.

* BESCHKKW *.

* NIEUW BESCHKPA *.

**********************************.

DO REPEAT LFT = LFTOP LFTHKW LFTPART/

KUNSTR= KUNSTROP KUNSTRKW KUNSTRPP/

AFROND = AFRONDOP AFRONDKW AFRONDPP/

OF_IVM = OF_IVMOP OF_IVMKW OF_IVMPP/

BESCH = BESCHKOP BESCHKKW BESCHKPA.

COMPUTE BESCH = $SYSMIS.

DO IF (LFT > 14).

DO IF (KUNSTR = 1).

COMPUTE BESCH = 10.

ELSE IF (KUNSTR = 2).

IF (AFROND GE 1) AND (AFROND LE 2) BESCH = 21.

IF (AFROND EQ 3) BESCH = 22.

IF (AFROND EQ 4) BESCH = 23.

DO IF (AFROND GT 4).

IF (OF_IVM = 1) BESCH = 24.

IF (OF_IVM = 2) BESCH = 25.

IF (OF_IVM = 3) BESCH = 26.

IF (OF_IVM GT 3) BESCH = 27.

END IF.

ELSE.

COMPUTE BESCH = 30.

END IF.

END IF.

END REPEAT.

**********************************.

*22_4 AFLEID EBB *.

* ZOEKCTOP *.

* ZOEKCTKW *.

* NIEUW ZOEKCTPA *.

**********************************.

DO REPEAT LFT = LFTOP LFTHKW LFTPART/

WRKKOM = WRKKOMOP WRKKOMKW WRKKOMPP/

AFG4WK = AFG4WKOP AFG4WKKW AFG4WKPP/

ZOEK = ZOEKCTOP ZOEKCTKW ZOEKCTPA.

COMPUTE ZOEK = $SYSMIS.

DO IF (LFT > 14).

DO IF (WRKKOM EQ 1).

COMPUTE ZOEK = 3.

IF (AFG4WK EQ 1) ZOEK = 1.

IF (AFG4WK EQ 3) ZOEK = 2.

ELSE IF (WRKKOM = 2).

COMPUTE ZOEK = 4.

END IF.

END IF.

END REPEAT.

**********************************.

*22_5 AFLEID EBB *.

* BERBEVOP *.

* BERBEVKW *.

* NIEUW BERBEVPA *.

**********************************.

DO REPEAT WERKZ = WERKZOP WERKZKW WERKZPA/

WENS = WENSOP WENSKW WENSPA/

BESCH = BESCHKOP BESCHKKW BESCHKPA/

ZOEK = ZOEKCTOP ZOEKCTKW ZOEKCTPA/

BERBEV = BERBEVOP BERBEVKW BERBEVPA.

COMPUTE BERBEV = $SYSMIS.

DO IF ((WERKZ GE 1) AND (WERKZ LE 2)).

COMPUTE BERBEV = 10.

ELSE IF (WERKZ EQ 3).

DO IF (WENS EQ 1).

COMPUTE BERBEV = 21.

ELSE IF (WENS EQ 2).

COMPUTE BERBEV = 37.

DO IF ANY(BESCH, 10,21,23,24,25).

COMPUTE BERBEV = 39.

IF ((ZOEK GE 1) AND (ZOEK LE 2)) BERBEV = 21.

IF (ZOEK EQ 3) BERBEV = 34.

IF (ZOEK EQ 4) BERBEV = 35.

END IF.

ELSE IF (WENS EQ 4).

COMPUTE BERBEV = 32.

ELSE IF (WENS EQ 5).

COMPUTE BERBEV = 31.

ELSE IF (WENS EQ 6).

COMPUTE BERBEV = 38.

ELSE.

COMPUTE BERBEV = 39.

END IF.

ELSE IF (WERKZ GT 3).

DO IF (WENS EQ 1).

COMPUTE BERBEV = 22.

ELSE IF (WENS EQ 2).

COMPUTE BERBEV = 47.

DO IF ANY(BESCH, 10,21,23,24,25).

COMPUTE BERBEV = 49.

IF ((ZOEK GE 1) AND (ZOEK LE 2)) BERBEV = 22.

IF (ZOEK EQ 3) BERBEV = 44.

IF (ZOEK EQ 4) BERBEV = 45.

END IF.

ELSE IF (WENS EQ 4).

COMPUTE BERBEV = 42.

ELSE IF (WENS EQ 5).

COMPUTE BERBEV = 41.

ELSE IF (WENS EQ 6).

COMPUTE BERBEV = 48.

ELSE.

COMPUTE BERBEV = 49.

END IF.

END IF.

END REPEAT.

**********************************.

* EXTRA AFLEID SAMSTHH1 *.

* GEZINHH *.

**********************************.

DO IF (SAMHHUIT = 1).

COMPUTE SAMSTHH1 = 1.

COMPUTE GEZINHH = 1.

ELSE IF (SAMHHUIT = 2).

DO IF (BURGST1 = 1) AND (BURGST2 = 1).

COMPUTE SAMSTHH1 = 3.

COMPUTE GEZINHH = 2.

ELSE.

COMPUTE SAMSTHH1 = 2.

COMPUTE GEZINHH = 6.

END IF.

ELSE IF (SAMHHUIT GE 3) AND (SAMHHUIT LE 8).

DO IF (BURGST1 = 1) AND (BURGST2 = 1).

COMPUTE SAMSTHH1 = 5.

COMPUTE GEZINHH = 3.

ELSE.

COMPUTE SAMSTHH1 = 7.

COMPUTE GEZINHH = 4.

END IF.

ELSE IF (SAMHHUIT GE 9) AND (SAMHHUIT LE 23).

DO IF (BURGST1 = 1) AND (BURGST2 = 1).

COMPUTE SAMSTHH1 = 6.

COMPUTE GEZINHH = 3.

ELSE.

COMPUTE SAMSTHH1 = 8.

COMPUTE GEZINHH = 4.

END IF.

ELSE IF (SAMHHUIT GE 24) AND (SAMHHUIT LE 29).

DO IF (BURGST1 = 1) AND (BURGST2 = 1).

COMPUTE SAMSTHH1 = 4.

COMPUTE GEZINHH = 2.

ELSE.

COMPUTE SAMSTHH1 = 2.

COMPUTE GEZINHH = 6.

END IF.

ELSE IF (SAMHHUIT GE 30) AND (SAMHHUIT LE 36).

COMPUTE SAMSTHH1 = 9.

COMPUTE GEZINHH = 5.

ELSE IF (SAMHHUIT GE 37) AND (SAMHHUIT LE 57).

COMPUTE SAMSTHH1 = 10.

COMPUTE GEZINHH = 5.

ELSE IF (SAMHHUIT EQ 58).

COMPUTE SAMSTHH1 = 2.

COMPUTE GEZINHH = 7.

END IF.

VARIABLE LABELS

VLTOPLPA 'VOLTOOID OPLEDINGNIVEAU PARTNER'

VLGOPLPA 'VOLGT/GEVOLGD OPLEIDINGSNIVEAU PARTNER'

SGPA86 'SOCIALE GROEP PARTNER ALS 1986, ONINGEDIKT'

SOCGPA86 'SOCIALE GROEP PARTNER ALS 1986, INGEDIKT'

HUSPA 'ULTEE-SIXMA HUIDIG BEROEP PARTNER'

HEGPPA 'EGP HUIDIG BEROEP PARTNER'

SBI93PAH 'SBI-93 BEDRIJF HUIDIG BEROEP PARTNER'

WERKZPA 'WERKZAAM PARTNER'

WENSPA 'WIL WERKEN PARTNER'

BESCHKPA 'BESCHIKBAAR VOOR ARBEIDSMARKT PARTNER'

ZOEKCTPA 'ZOEKACTIVITEITEN VOOR ARBEIDMARKT PARTNER'

BERBEVPA 'BEROEPSBEVOLKING PARTNER'

SAMSTHH1 'SAMENSTELLING HUISHOUDEN NIEUW'

GEZINHH 'GEZINSSAMENSTELLING NIEUW'.

VALUE LABELS

SAMSTHH1 1 'EENPERSOONSHUISHOUDEN'

2 'NIET-GEZINSHUISHOUDEN'

3 'ECHTPAAR'

4 'ECHTPAAR + ANDEREN'

5 'ECHTPAAR + KINDEREN'

6 'ECHTPAAR + KINDEREN + ANDEREN'

7 'NIET GEHUWD PAAR + KINDEREN'

8 'NIET GEHUWD PAAR + KINDEREN + ANDEREN'

9 'EENOUDERGEZIN'

10 'EENOUDERGEZIN + ANDEREN'/

GEZINHH 1 'EENPERSOONSHUISHOUDEN'

2 'ECHTPAAR'

3 'ECHTPAAR + KINDEREN'

4 'NIET GEHUWD PAAR + KINDEREN'

5 'EENOUDERGEZIN'

6 'NIET GEHUWD PAAR'

7 'NIET GEZINSHUISHOUDEN ZONDER PAAR'/

VLTOPLPA VLGOPLPA

1 'LAGER ONDERWIJS'

2 'LBO'

3 'MAVO, VWO-3'

4 'HAVO, VWO, MBO'

5 'HBO,UNIVERSITEIT'

9 'ONBEKEND'/

SGPA86 1 'WET.SCH. VRY BRP'

2 'ANDER VRY BEROEP'

3 'ZLF.BDR.HFD LNDB'

7 'ZLF.BDR.HFD N LB'

14 'HOG.EMPL:DNS.MIL'

15 'OV.HOGERE EMPLOY'

16 'MIDDELB.EMPLOYES'

17 'LAGERE EMPLOYES'

18 'EMPLOY.ZNDR SPEC'

20 'LANDARBEIDERS'

22 'ARBEIDER:DNS.MIL'

23 'OV.NIET-LANDARB.'

24 'WERKN. ZNDR SPEC'

25 'MEEWERK GZINSLID'

99 'ONBEKEND'/

SOCGPA86 1 'HOGERE BEROEPEN'

2 'MIDDELB. EMPLOY.'

3 'LAGERE EMPLOYES'

4 'KL. ZELFSTANDIGE'

5 'LANDBOUWERS'

6 'ARBEIDERS'

7 'OVERIGEN'/

HEGPOP 1 'GR.ZLF,H.LEID,AC'

2 'L.LEID,SCH.HFDAR'

3 'ROUTINE HOOFDARB'

4 'KL.ZLF MET PERS'

5 'KL.ZLF ZOND PERS'

6 'ZELFST BOEREN'

7 'SUPERV/H.SCH HND'

8 'SCHOOLDE HANDARB'

9 'HALFGESCH HNDARB'

10 'LANDARBEID'

99 'ONBEKEND'/

WERKZOP 1 'DIENSTPL MILT'

2 'WERKT 12 UUR'

3 'WERKT <12 UUR'

4 'WERKT NIET'/

WENSOP 1 'GEVONDEN'

2 'WIL WERK 12 UUR'

3 '---'

4 'ARB ONGESCH'

5 'WIL GEEN WERK'

6 '65+'

9 'ONBEKEND'/

BESCHKOP 10 'BESCHIKB 2 WEKEN'

21 'WERK VRYWIL'

22 'STUDIE OPL'

23 'KINDER OPVANG'

24 'ZIEK'

25 'VAKANTIE'

26 'PERS. OMSTAND.'

27 'OVERIG'

30 'NIET BESCHIKB'/

ZOEKCTOP 1 'GEZ 4 WK'

2 'SOLLI LOOPT'

3 'NIET GEZ 4 WK'

4 'NIET GEZ 6MND'/

BERBEVOP 10 'WERKZAAM'

21 'WERKLOOS MET WRK'

22 'WERKLOOS GEENWRK'

31 'WIL GEEN WERK'

32 'ARB ONGESCH.'

34 'BESCHIKB 4 WK'

35 'BESCHIKB 6 MND'

37 'NIET BESCHIKBAAR'

38 '65 JAAR OF OUDER'

39 'ONBEKEND'

41 'WIL GEEN WERK'

42 'ARB ONGESCH.'

44 'BESCHIKB 4 WK'

45 'BESCHIKB 6 MND'

47 'NIET BESCHIKBAAR'

48 '65 JAAR OF OUDER'

49 'ONBEKEND'.

 

 

 

2. Afleidingen voor het Ministerie van VROM

Afleidingen ABF

***************************************************************************

*.

****** AANMAAK AFLEIDINGEN DGVH WBO 1998.

****** IN DEZE UITWERKING STAAN IN SPSS-SYNTAX DE AFLEIDINGEN,.

****** ZOVEEL MOGELIJK CONSISTENT MET HET WBO94.

****** IN HET AFLEIDINGSPROGRAMMA VAN HET VORIGE WBO STONDEN OOK.

****** HERCODERINGEN N.A.V. 'ONMOGELIJKE' ANTWOORDEN, HIER DUS NIET

OPGENOMEN.

***************************************************************************

*.

****** HANDWERK: HUURMND/HYP 50000 -> DELEN DOOR 100! (515 GLD HUUR BIJV).

***************************************************************************

*.

****** ABF ONDERZOEK & INFORMATIE, DELFT-TEL 015-212.3748.

****** ->CO POULUS,JAN HOOFT,BAS MEEUWISSEN,ROELF-JAN VAN TIL.

****** CBS HEERLEN-TEL 045-570.6000.

****** ->JOS BECKERS (7259),WIM FAESSEN (7473),JEROEN WINKELS.

****** DGVH-WILLEM RELOU->070-339.2605,WILLEM HULSHOF->070-3392067.

***************************************************************************

*!!!!! DIT IS VERSIE 28 JUNI 1999.

***************************************************************************

*.

****** AFLEIDINGEN ZIJN INGEDEELD IN BLOKKEN. DEZE BLOKKEN ZIJN ZOVEEL.

****** MOGELIJK CONSISTENT MET DE AFLEIDINGEN VOOR HET WBO93/94 .

****** DEZE BLOKKEN ZIJN: - OPENEN BESTAND .

** - AANPASSINGENBLOK.

** - HUURDER/KOPER .

** - HUISVESTINGSITUATIE .

** - INKOMEN .

** - WONINGMARKTHANDELING VERHUIZEN .

** - AKTIEF OF URGENT .

** - WONINGMARKT MIGRATIE .

** - WONINGVRAAG .

** - AANDACHTSGROEP .

** - COMBINATIE VAN WONINGKENMERKEN .

** - HUUR .

** - VORIGE HUUR .

** - DIVERSE WONINGTYPEN .

** - ISOLATIE .

** - GEBOORTELAND .

** - NIEUWE VARS PER 1994 EN PER 1998 .

** - OPSLAAN .

****** BEDRAGEN EN JAARTALLEN EN DERGELIJKE STAAN (ZOVEEL MOGELIJK) IN HET.

****** AANPASSINGENBLOK DUS BIJ AANPASSINGEN KRITISCH DIT BLOK DOORLOPEN .

****** VERDER STAAT HET COMMENTAAR 'AANPASSEN' BIJ FILENAMEN, BEDRAGEN,ETC.

****** BOVENAAN BIJ IEDER BLOK, STAAN DE VARIABELEN DIE AFGELEID WORDEN .

***************************************************************************

*.

***************************************************************************

*******************.

*** O P E N E N B E S T A N D .

***************************************************************************

*******************.

*** EVENTUEEL NAAM AANPASSEN .

** ---->>>> NB GHUKO KOMT UIT CBS BESTAND!!! WK=WILKOOP!.

** VARIABELE VHUKO WORDT VERVANGEN DOOR AFGELEIDE VARIABELE.

** ABVHUKO IS DE GEIMPUTEERDE VARIABELE.

RENAME VARS VHUKO=VKOOPWON.

VAR LABELS VKOOPWON 'VORIGE WONING KOOPWONING?'.

VALUE LABELS VKOOPWON

1 'JA'

2 'NEE'.

COMPUTE VHUKO=-1.

.DO IF (VKOOPWON=1).

. COMPUTE VHUKO=1.

.ELSE IF (VMEDEEIG=1).

. COMPUTE VHUKO=2.

.ELSE IF (ABVHUKO=1).

. COMPUTE VHUKO=1.

.ELSE IF (ABVHUKO=2).

. COMPUTE VHUKO=2.

.END IF.

RECODE VHUKO (-1=SYSMIS).

VALUE LABELS GHUKO

1 'KOOPWONING'

2 'HUURWONING'

3 'WEET NOG NIET'.

VALUE LABELS VHUKO

1 'KOOPWONING'

2 'HUURWONING'.

** TIJDELIJK WILHUUR/WILKOOP.

COMPUTE WK=1.

COMPUTE WH=2.

***************************************************************************

*******************.

*** 0 AANPASSINGENBLOK .

***************************************************************************

*******************.

*** KLASSEGRENZEN, E.D. ZIJN HIER GEDECLAREERD ALS VARIABELEN.

*** DIT VERGEMAKKELIJKT HET GEBRUIK VAN DEZE SETUP.

***************************************************************************

*******************.

*** INKOMENSVARIABELEN.

*** BESTEEDBAAR HH-INKOMEN ALS HULPVARIABELE INGEVOERD .

COMPUTE INKVAR = VR89OPA .

VAR LABELS INKVAR 'BESTEEDBAAR HH-INKOMEN' .

*** BEDRAGEN SLAAN OP 1997 (UIT: VOLKSHUISVESTING IN CIJFERS).

*** NETTO BELASTBAAR BRUTO.

*** MODAAL INKOMEN : 37312 52527 51000.

*** WETTELIJK MIN : 24477 29629 28928.

*** BEDRAGEN INVULLEN EN EVENTUEEL AANPASSEN .

COMPUTE GRENSINK = 37312.

COMPUTE MINLOON = 24477.

*** COMPLICATIE BIJ SOCIAAL MINIMUM: .

*** WORDT GEDEFINIEERD AAN DE HAND VAN HUISHOUDENSSITUATIE .

*** BEDRAGEN GEKREGEN VIA WIM HULSHOF .

*** GAAT OM BESTEEDBAAR SOCIAAL MINIMUM EN BEDRAGEN SLAAN OP 1996 !! .

*** BRON: SOCIAAL-ECONOMISCHE MAANDSTATISTIEK 1998 NUMMER 05 .

COMPUTE SMALLJ = 16000 .

*** ALLEENSTAAND 23-64 JAAR .

COMPUTE SMALLO = 16100 .

*** ALLEENSTAAND 65+ JAAR .

COMPUTE SMEPZJ = 22600 .

*** ECHTP ZONDER KIND ONDER 65 JAAR .

COMPUTE SMEPZO = 23000 .

*** ECHTP ZONDER KIND BOVEN 65 JAAR .

COMPUTE SMEPM1 = 24200 .

*** ECHTP MET 1 KIND ONDER 65 JAAR .

COMPUTE SMEPM2 = 26500 .

*** ECHTP MET 2 KIND ONDER 65 JAAR .

COMPUTE SMEPM3 = 28400 .

*** ECHTP MET 3 KIND ONDER 65 JAAR .

COMPUTE SMEOM1 = 22200 .

*** EENOUDERGEZIN MET 1 KIND .

COMPUTE SMEOM2 = 24500 .

*** EENOUDERGEZIN MET 2 KIND .

COMPUTE SMEOM3 = 25400 .

*** EENOUDERGEZIN MET 3 KIND .

VAR LABELS GRENSINK 'GRENS MODAAL INKOMEN'.

VAR LABELS MINLOON 'WETTELIJK MINIMUM LOON'.

VAR LABELS SMALLJ 'SOC.MIN. ALLST 23-64 JR'.

VAR LABELS SMALLO 'SOC.MIN. ALLST 65+ JR'.

VAR LABELS SMEPZJ 'SOC.MIN. PZK ONDER 65 JR'.

VAR LABELS SMEPZO 'SOC.MIN. PZK BOVEN 65 JR'.

VAR LABELS SMEPM1 'SOC.MIN. PAAR 1 KIND'.

VAR LABELS SMEPM2 'SOC.MIN. PAAR 2 KIND'.

VAR LABELS SMEPM3 'SOC.MIN. PAAR 3 KIND'.

VAR LABELS SMEOM1 'SOC.MIN. EENOUDER 1 KIND'.

VAR LABELS SMEOM2 'SOC.MIN. EENOUDER 2 KIND'.

VAR LABELS SMEOM3 'SOC.MIN. EENOUDER 3 KIND'.

***************************************************************************

*******************.

*** DEFINITIE AANDACHTSGROEP.

COMPUTE AANDEPHH = 27305.

COMPUTE AANDMPHH = 37236.

VAR LABELS AANDEPHH GRENS AANDACHTSGROEP EENPERSOONSHUISHOUDEN.

VAR LABELS AANDMPHH GRENS AANDACHTSGROEP MEERPERSOONSHUISHOUDEN.

***************************************************************************

*******************.

*** IHS GRENZEN.

COMPUTE WIHSBEN = 330.

COMPUTE WIHSBOV = 1085.

VAR LABELS WIHSBEN BENEDENGRENS HUUR WONING IHS.

VAR LABELS WIHSBOV BOVENGRENS HUUR WONING IHS.

*** EEN BEPAALDE INDELING VAN IHS-BEDRAGEN.

COMPUTE KLGRENS = 1000.

VAR LABELS KLGRENS 'EEN BEPAALDE INDELING VAN IHS-BEDRAGEN'.

*** IHS-GRENZEN HUURDERS.

COMPUTE POTIHSJE = 36500.

*** POTENTIEEL IHS EENP.HH.

COMPUTE POTIHSOE = 30750.

*** POTENTIEEL IHS EENP.HH, 65+.

COMPUTE POTIHSJM = 48600.

*** POTENTIEEL IHS MEERPHH.

COMPUTE POTIHSOM = 40500.

*** POTENTIEEL IHS MEERPHH, 65+.

VAR LABELS POTIHSJE 'POT.IHS EENP HH, QUA INK'.

VAR LABELS POTIHSOE 'POT.IHS EENP HH, 65+, QUA INK'.

VAR LABELS POTIHSJM 'POT.IHS MEERPHH, QUA INK'.

VAR LABELS POTIHSOM 'POT.IHS MEERPHH, 65+, QUA INK'.

***************************************************************************

*******************.

*** HUUR- EN KOOPPRIJSGRENZEN.

COMPUTE HUURGK = 701.

COMPUTE HUURAFTE = 823.

COMPUTE HUURAFTM = 882.

COMPUTE HUURBT = 939.

COMPUTE KOOPGK = 210.

COMPUTE KOOPBT = 300.

VAR LABELS HUURGK BOVENGRENS GOEDKOPE HUURWONINGEN.

VAR LABELS HUURBT BOVENGRENS BETAALBARE HUURWONINGEN.

VAR LABELS HUURAFTE ONDER AFTOPPINGSGRENS 1 EN 2 P HH.

VAR LABELS HUURAFTM ONDER AFTOPPINGSGRENS 3 EN MEER P HH.

VAR LABELS KOOPGK BOVENGRENS GOEDKOPE KOOPWONINGEN.

VAR LABELS KOOPBT BOVENGRENS BETAALBARE KOOPWONINGEN.

***************************************************************************

*******************.

*** PEILDATUM HUIDIGE WBO (ENQUETEJAAR).

COMPUTE PEILDAT = STRTDBAS - (TRUNC(STRTDBAS/10000))*10000.

VAR LABELS PEILDAT PEILJAAR .

***************************************************************************

*******************.

*** VARIABELE NAAM KINDERBIJSLAG .

DO IF (SYSMIS(YKBSPA)).

. COMPUTE KNDBY=YKBS.

ELSE.

. COMPUTE KNDBY=YKBS+YKBSPA.

END IF.

***************************************************************************

*******************.

*** WOONLASTEN INBEGREPEN IN DE HUUR.

*** WILLEM HULSHOFF HEEF DE MEEST RECENTE BEDRAGEN GEFAXT.

*** BRON CBS HUURENQUETE.

*** BEDRAG SERVICE WBV EENGEZINS .

COMPUTE FLBYWBVE = 11 .

*** BEDRAG SERVICE WBV MEERGEZINS .

COMPUTE FLBYWBVM = 47 .

*** BEDRAG SERVICE OVERHEID EENGEZINS .

COMPUTE FLBYOVHE = 8 .

*** BEDRAG SERVICE OVERHEID MEERGEZINS .

COMPUTE FLBYOVHM = 49 .

*** BEDRAG SERVICE ANDERS EENGEZINS .

COMPUTE FLBYANDE = 25 .

*** BEDRAG SERVICE ANDERS MEERGEZINS .

COMPUTE FLBYANDM = 76 .

*** BEDRAG SERVICE REST EENGEZINS .

COMPUTE FLBYRSTE = 53 .

*** BEDRAG SERVICE REST MEERGEZINS .

COMPUTE FLBYRSTM = 53 .

COMPUTE BWATER = 32 .

*** BEDRAG WATER .

COMPUTE BVEK = 83 .

*** BEDRAG VERWARMING EENGEZINS KLEIN .

COMPUTE BVEM = 99 .

*** BEDRAG VERWARMING EENGEZINS MIDDEL .

COMPUTE BVEG = 110 .

*** BEDRAG VERWARMING EENGEZINS GROOT .

COMPUTE BVMK = 82 .

*** BEDRAG VERWARMING MEERGEZINS KLEIN .

COMPUTE BVMM = 96 .

*** BEDRAG VERWARMING MEERGEZINS MIDDEL .

COMPUTE BVMG = 101 .

*** BEDRAG VERWARMING MEERGEZINS GROOT .

COMPUTE BCAI = 12 .

*** BEDRAG CAI .

COMPUTE BKABEL = 12 .

*** BEDRAG KABEL .

***************************************************************************

*******************.

*** 1 HUURDER OF KOPER EN MEDEHUURDER OF MEDEEIGENAAR.

***************************************************************************

*******************.

***-HUKO .

***-MEDEHU.

***-MEDEEIG.

***-HUKO HUURDER OF KOPER.

*** DOOR EEN ANDERE ROUTING IS DIT KENMERK VERDEELD OVER 3 VARIABELEN .

COMPUTE HUKO = 4.

IF (KOOPWON=1) HUKO = 1 .

IF ((HUUR1=1) OR (HUUR2 = 1)) HUKO = 2 .

IF ((HUUR1=3) OR (HUUR2 = 3)) HUKO = 2 .

IF ((HUKO=4) AND (HUUR1=4)) HUKO=1 .

IF ((HUKO=4) AND (KOOPWON=3)) HUKO=2 .

IF ((HUKO=4) AND (HUUREIG=1)) HUKO=1 .

IF ((HUKO=4) AND (HUUREIG=2)) HUKO=2 .

VAR LABELS HUKO 'HUURDER OF KOPER'.

VALUE LABELS HUKO

1 'KOPER'

2 'HUURDER'.

***-MEDEHU MEDEHUURDER.

***-MEDEEIG MEDEEIGENAAR.

* ALS DE ONDERVRAAGDE PERSOON IN HET HUISHOUDEN TOT DE CATEGORIEEN.

* OVERIGE FAMILIE OF GEEN FAMILIE VAN HET HOOFD BEHOORT

(PLHHOP=5,6,7,8,9,10,11,12,13).

* DAN WORDT GEKEKEN OF HIJ MEDE-EIGENAAR DANWEL MEDE-HUURDER IS .

* AANGEPAST AAN ROUTING VAN MEDEHUURDERS EN -EIGENAREN.

* DUS OOK KINDEREN KUNNEN MEDEHUURDER/-KOPER ZIJN.

COMPUTE OVLID = 0 .

COMPUTE AANTEKN = 0 .

DO REPEAT TEL=1 2 3 4 5 6 7 8/

PLHH = PLHH1 PLHH2 PLHH3 PLHH4 PLHH5 PLHH6 PLHH7 PLHH8.

IF ( (REGOP=TEL) AND (ANY(PLHH,5,6,7,8,9,10,11,12,13) ) AND (

ANY(REGOP,WIETEKN1 TO WIETEKN8) ) )OVLID=1.

END REPEAT.

IF ( ( ANY(REGOP,WIETEKN1 TO WIETEKN8) OR

ANY(REGLPART,WIETEKN1 TO WIETEKN8) ) AND (OVLID=1) ) AANTEKN=1.

COMPUTE MEDEEIG=2.

COMPUTE MEDEHU=2.

IF ((AANTEKN=1) AND (HUKO=1)) MEDEEIG=1.

IF ((AANTEKN=1) AND (HUKO=2)) MEDEHU=1.

VAR LABELS MEDEEIG 'MEDEEIGENAAR JA/NEE'

MEDEHU 'MEDEHUURDER JA/NEE'.

VALUE LABELS MEDEEIG

1 'JA'

2 'NEE'.

VALUE LABELS MEDEHU

1 'JA'

2 'NEE'.

***************************************************************************

*******************.

*** 2 HUISVESTINGSSITUATIE.

***************************************************************************

*******************.

***-HVS.

***-VERH.

***-GHVS.

***-VHVS.

* LET OP :.- BIJ BEJAARDENWONING BEPAALT VOLGENDE VRAAG OF HET EEN BAR IS.

* LET OP :.- EENHEDEN VOORZIEN VAN EIGEN KEUKEN EN TOILET (DUS NIET

* GEKEKEN NAAR BAD) EN WAAR GEEN ANDERE NIET TOT HET HUISHOUDEN.

* BEHORENDE PERSONEN WONEN WORDEN ALS ZELFSTANDIG BESCHOUWD.

* LET OP : - ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING IS WONING.

* LET OP : - DE INDELING VAN SOORTWON IS - TOV 1993 - VERANDERD.

* LET OP : - DE INDELING VAN PLHHOP IS - TOV 1993 - VERANDERD.

***-HVS HUISVESTINGSSITUATIE.

* ALLEEN DE NIET-MEDEHUURDERS/-EIGENAARS KRIJGEN HVS=6.

COMPUTE HVS = -1 .

DO IF RANGE(SOORTWON,1,8).

COMPUTE HVS=SOORTWON.

END IF .

*** EENGEZ, FLAT, BOERDERIJ, BEDRIJFSW WORDT WONING .

*** WOONEENHEID WORDT ONZELFSTANDIGE WOONEENHEID .

*** SLOOPPAND, ONBEWOONBARE WONING WORDT WONING .

RECODE HVS

( 1 THRU 4=1)

( 5=3)

( 6 THRU 7=1) .

*** WOONEENHEID/GEEN ANDEREN/EIGEN KEUKEN EN TOILET ->ZELFSTANDIGE

WOONEENHEID.

DO IF ANY(HVS,3).

. DO IF (MRHHIPD EQ 2).

*** MRHHIPD EQ 2 = GEEN ANDEREN IN HUISHOUDEN.

. DO IF (KEUKENIW EQ 1).

. IF (TOILETIW EQ 1) HVS=2.

. END IF.

. END IF.

END IF.

*** ONDERHUUR WORDT INWONEND .

IF (HHONDERH EQ 1) HVS=5.

*** FAMILIE OF OVERIGE LEDEN (ALS GEEN MEDEHUURDER/EIGENAAR) WORDT LID

HUISHOUDEN .

DO IF ANY(PLHHOP,5,6,7,8,9,10,11,12,13).

.IF ((MEDEEIG=2) AND (MEDEHU=2)) HVS=6.

END IF.

***CORRECTIE VAN WONING NAAR WOONEENHEDEN INDIEN MEER DAN 3 HUISHOUDENS OP

HET ADRES .

IF (HVS=1 & MRHHIPD=1 & PNNHH>1) HVS=2.

*** DEEL VAN WONING, KAMERVERHUURPAND, HOTEL/PENSION,

VERPLEEG/STUDENTENHUIS WORDT ONZELFSTANDIGE WOONEENHEID .

IF ANY(SRTWOONR,1,2,3,4) HVS=3.

*** RECREATIEWONING, WOONKEET/BARAK, WOONWAGEN, WOONBOOT OF ANDERS WORDT

BAR .

IF ANY(AARDADR,1,2,3,4,5) HVS=4.

*** NOG NIET TOEGEDEELD AAN EEN CATEGORIE WORDT LID HUISHOUDEN .

IF (HVS = -1) HVS=6.

VAR LABELS HVS 'HUIDIGE HUISVESTINGSSITUATIE' .

VALUE LABELS HVS

1 'WONING'

2 'ZELFST.WOONEENHEID'

3 'ONZLFST. WOONEENHEID'

4 'BAR'

5 'INWONEND'

6 'LID HUISHOUDEN'.

***-VERH VERHUISGENEIGDHEID KORT.

* NODIG VOOR DE AFLEIDINGEN VAN ANDERE VARS (PRECIES HETZELFDE GEBLEVEN).

IF (VERHWENS EQ 1) VERH=4.

IF ANY(VERHWENS,2,3,4) VERH=1.

IF (VERHWENS EQ 5) VERH=2.

IF (GEDWVERH = 1) VERH=3.

VAR LABELS VERH 'VERHUISGENEIGDHEID KORT'.

VALUE LABELS VERH

1 'VERHUISGENEIGD'

2 'HUISV GEVONDEN'

3 'GEDWONGEN VERH'

4 'NT-VERHUISGENEIGD'.

***-GHVS GEWENSTE HUISVESTINGSSITUATIE .

* LET OP : - BIJ GEWENST SOORT WONING WEET NIET EN WONEND IN WONING EN.

* LEEFTIJD TUSSEN 25 EN 65 DAN WORDT GHVS 1.

* LET OP : - WOONRUIMTE VOOR WOONGROEPEN IS BAR.

DO IF ANY(VERH,1,2,3).

*** EENGEZ, FLAT, BOERDERIJ, BEDRIJFSW WORDT WONING .

*** SLOOPPAND, ONBEWOONBARE WONING WORDT WONING .

*** NU ALLE BEJAARDEN ONZELFSTANDIG WORDT BAR.

* FOUT VERBETERD: CENTRAAL WONEN WORDT WEER GHVS=1.

* FOUT VERBETERD: VOOR LEDEN GHVS=4.

.DO IF ANY(GSOORTWO,1,2,3,4,7).

. COMPUTE GHVS=1.

.ELSE IF ANY(GSOORTWO,5,6).

COMPUTE GHVS=2.

.ELSE IF ANY(GSRTWONR,1,2).

. COMPUTE GHVS=3.

.ELSE IF ANY(GSRTWONR,3,4).

. COMPUTE GHVS=2.

.ELSE IF ANY(GANDSRT,1,2,3,4).

. COMPUTE GHVS=2.

.ELSE IF (GANDSRT=5).

. COMPUTE GHVS=6.

.ELSE.

. COMPUTE GHVS=0.

.END IF.

.IF (GOUDWZLF EQ 2) GHVS=2.

.IF (GGEM EQ 3) GHVS=5.

.IF (RELATOEK EQ 1) GHVS=4.

.IF (ANY(RELAAND,1,2,5,6)) GHVS=4.

.IF (ANY(RELAAND,3,4,7,8) AND (TTEKENC=2)) GHVS=4.

.IF (SAMHHNV=1) AND (TTEKENC=2) AND (PLHHOP>4) GHVS=4.

.IF (SAMHHNV=2) AND (GGROOTHH>1) AND (ANY(TOEKHH,2,5)) AND

(OPTOEKHH=2) GHVS=4.

ELSE.

.RECODE GHVS (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS GHVS 'GEWENSTE HUISVESTINGSSITUATIE'.

VALUE LABELS GHVS

1 'WONING'

2 'BAR'

3 'INWONEND'

4 'LID HUISHOUDEN'

5 'BUITENLAND'

6 'ANDERS'.

***-VHVS VORIGE HUISVESTINGSSITUATIE .

* LET OP : - WONINGEN NET ZO INDELEN ALS BIJ HVS.

* LET OP : - HET INWONEND- OF LID HSH-ZIJN GAAT BY VHVS VOOR BAR-BEWONER.

DO IF NOT (AANTVERH=-1).

.COMPUTE VHVS = 0 .

*** EENGEZ, FLAT, BOERDERIJ, BEDRIJFSW WORDT WONING .

*** SLOOPPAND, ONBEWOONBARE WONING WORDT WONING .

.IF ANY(VSOORTWO,1,2,3,4,6,7) VHVS = 1 .

*** WOONEENHEID WORDT WOONEENHEID/BAR .

.IF ANY(VSOORTWO,5) VHVS=2 .

.IF ANY(VSOORTWR,1,2,3,4) VHVS=2.

.IF ANY(VAARDADR,1,2,3,4,5) VHVS=2.

.IF (ZELFDEHH=1) AND (HVS=6) VHVS=4.

.IF (RELATV=1) VHVS=4.

.IF ANY(ANDERV,2,3,4,5,6) VHVS=4.

.IF ANY(ANDERV,7,8) VHVS=3.

.IF (ADRJRNED=1) VHVS=5.

ELSE.

.RECODE VHVS

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

IF (VHVS=0) VHVS = 4 .

VAR LABELS VHVS 'VORIGE HUISVESTINGSSITUATIE'.

VALUE LABELS VHVS

1 'WONING'

2 'WOONEENHEID/BAR'

3 'INWONEND'

4 'LID HUISHOUDEN'

5 'BUITENLAND'

6 'ANDERS'.

EXECUTE.

***************************************************************************

*******************.

*** 3 INKOMEN.

***************************************************************************

*******************.

***-SOCMIN .

***-INKMODAL.

***-SOCMIN INKOMEN WEL OF NIET BENEDEN SOCIAAL MINIMUM .

COMPUTE SOCMIN=0.

*** WORDT GETEST OP HHSAMST, LFT EN BEPAALDE INKOMENSGRENS, ZIE

AANPASSINGENBLOK .

IF (SAMHHUIT=1 AND LFTOP<65 AND INKVAR>SMALLJ) SOCMIN=1 .

IF (SAMHHUIT=1 AND LFTOP>64 AND INKVAR>SMALLO) SOCMIN=1 .

IF ( (SAMHHUIT=2 OR (SAMHHUIT GE 24 AND SAMHHUIT LE 29))

AND LFTOP<65 AND INKVAR>SMEPZO) SOCMIN=1 .

IF ( (SAMHHUIT=2 OR (SAMHHUIT GE 24 AND SAMHHUIT LE 29))

AND LFTOP>64 AND INKVAR>SMEPZO) SOCMIN=1 .

IF ( (SAMHHUIT=3 OR (SAMHHUIT GE 9 AND SAMHHUIT LE 13))

AND INKVAR>SMEPM1) SOCMIN=1 .

IF ( (SAMHHUIT=4 OR (SAMHHUIT GE 14 AND SAMHHUIT LE 17))

AND INKVAR>SMEPM2) SOCMIN=1 .

IF ( ((SAMHHUIT GE 5 OR SAMHHUIT LE 8) OR (SAMHHUIT GE 18 AND SAMHHUIT LE

23))

AND INKVAR>SMEPM3) SOCMIN=1 .

IF ( (SAMHHUIT=30 OR (SAMHHUIT GE 37 AND SAMHHUIT LE 42))

AND INKVAR>SMEOM1) SOCMIN=1 .

IF ( (SAMHHUIT=31 OR (SAMHHUIT GE 43 AND SAMHHUIT LE 47))

AND INKVAR>SMEOM2) SOCMIN=1 .

IF ( ((SAMHHUIT GE 32 OR SAMHHUIT LE 36) OR (SAMHHUIT GE 48 AND SAMHHUIT LE

57))

AND INKVAR>SMEOM3) SOCMIN=1 .

VAR LABELS SOCMIN 'WEL OF NIET SOCIAAL MINIMUM'.

VALUE LABELS SOCMIN

0 'BENEDEN SOC. MIN.'

1 ' BOVEN SOC. MIN.'.

***-INKMODAL INKOMEN NAAR 1 2 3 KEER MODAAL .

COMPUTE INKMODAL=0.

*** GRENSINK, MINLOON STAAN IN AANPASSINGENBLOK .

IF (INKVAR GE 3*GRENSINK) INKMODAL = 7.

IF (INKVAR LE 3*GRENSINK) INKMODAL = 6.

IF (INKVAR LE 2*GRENSINK) INKMODAL = 5.

IF (INKVAR LE 1.5*GRENSINK) INKMODAL = 4.

IF (INKVAR LE GRENSINK) INKMODAL = 3.

IF (INKVAR LE MINLOON) INKMODAL = 2.

IF (SOCMIN = 0) INKMODAL = 1.

VAR LABELS INKMODAL 'INKOMENSKLASSEN (CUMULATIEF)'.

VALUE LABELS INKMODAL

1 'BENEDEN SOC. MIN.'

2 'BENEDEN MINIMUM LOON'

3 'BENEDEN MODAAL'

4 'TOT 1,5 KEER MODAAL'

5 'TOT 2 KEER MODAAL'

6 'TOT 3 KEER MODAAL'

7 '> 3 KEER MODAAL'.

***************************************************************************

*******************.

*** 4 WONINGMARKTHANDELING VERHUIZEN.

***************************************************************************

*******************.

***-GWMHAND.

***-VWMHAND.

***-GWMHAND GEWENSTE WONINGMARKTHANDELING .

*** ALS VERHUISGENEIGD, WORDT GEKEKEN WAT VOOR SOORT HANDELING MEN GAAT

DOEN .

DO IF ANY(VERH,1,2,3).

.COMPUTE GWMHAND=6.

.DO IF (GHVS EQ 1).

. IF ANY(HVS,2,3,4,5,6) GWMHAND=1.

. IF (HVS EQ 1) GWMHAND=3.

.END IF.

*** DOORSTROMER.

.DO IF (GWMHAND EQ 3).

. IF ((BESCHKBY EQ 2) OR ANY(SOORTWON,6,7)) GWMHAND=2.

.END IF.

.DO IF ((HVS EQ 1) AND (BESCHKBY EQ 1) AND

(SOORTWON NE 6 OR SOORTWON NE 7)).

. IF ANY(GHVS,2,3,4,5,6) GWMHAND=4.

. IF (GGEM EQ 3) GWMHAND=5.

.END IF.

ELSE.

.RECODE GWMHAND

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS GWMHAND 'WONINGMARKTHANDELING GEWENSTE VERHUIZING'.

VALUE LABELS GWMHAND

1 'STARTER'

2 'SEMI-STARTER'

3 'DOORSTROMER'

4 'WONINGVERLATER'

5 'BUITENLAND'

6 'GN WONMARKTHAND'.

***-VWMHAND VORIGE WONINGMARKTHANDELING .

* LET OP : - STARTERS WAARVAN DE VORIGE BAR EEN ONBEWOONBAAR.

* VERKLAARDE WONING IS WORDEN GEREKEND TOT DE SEMI-STARTERS.

* LET OP : - DOORSTROMERS UIT ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONINGEN OF.

* WAARVAN DE WONING NIET BESCHIKBAAR KOMT WORDEN GEREKEND.

* TOT SEMI-STARTERS.

* LET OP : - WONINGVERLATERS EN EMIGRANTEN WORDEN ALLEEN ALS ZODANIG.

* ONDERSCHEIDEN ALS ZE EEN WONING BEWONEN DIE BIJ VERHUIZING.

* WEER BESCHIKBAAR KOMT.

*** IN DE AFGELOPEN 4 JAAR EEN KEER VERHUISD .

DO IF NOT (AANTVERH=-1).

.COMPUTE VWMHAND=6.

.DO IF (HVS EQ 1).

. IF ANY(VHVS,2,3,4,5) VWMHAND=1.

. IF (VHVS EQ 1) VWMHAND=3.

.END IF.

.DO IF ANY(HVS,2,3,4,5,6).

. IF (VHVS EQ 1 AND VBESCHIK EQ 1) VWMHAND=4.

.END IF.

.IF (ALTINNED=2) AND (ADRJRNED=1) VWMHAND=5.

.IF (VWMHAND EQ 1 AND ANY(VSOORTWO,6,7)) VWMHAND=2.

.IF (VWMHAND EQ 3 AND VBESCHIK EQ 2) VWMHAND=2.

ELSE.

.RECODE VWMHAND

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VWMHAND 'WONINGMARKTHANDELING VORIGE VERHUIZING'.

VALUE LABELS VWMHAND

1 'STARTER'

2 'SEMI-STARTER'

3 'DOORSTROMER'

4 'WONINGVERLATER'

5 'BUITENLAND'

6 'GN WONMARKTHAND'.

***************************************************************************

*******************.

*** 5 AKTIEF OF URGENT.

***************************************************************************

*******************.

***-AKTIEF.

***-URGGRAAD.

***-AKTIEF MATE VAN ACTIVITEIT WONINGZOEKEN .

DO IF ANY(VERH,1,2,3).

.COMPUTE AKTIEF=0.

*** ALLEEN VOOR TOEKOMSTIGE HUURDERS OF NOG GEEN VOORKEUR .

.DO REPEAT HULPVAR=ACTIEF11 TO ACTIEF15.

.IF ((GHUKO=WH OR GHUKO=3) AND (HULPVAR LE 5)) AKTIEF=AKTIEF+1.

.END REPEAT.

*** ZOWEL VOOR TOEKOMSTIGE HUUR ALS KOOP .

.DO REPEAT HULPVAR=ACTIEF21 TO ACTIEF23.

.IF (HULPVAR LE 3) AKTIEF=AKTIEF+1.

.END REPEAT.

.DO REPEAT HULPVAR=ACTIEF31 TO ACTIEF34.

.IF (HULPVAR LE 4) AKTIEF=AKTIEF+1.

.END REPEAT.

.RECODE AKTIEF(0=13).

ELSE.

.RECODE AKTIEF

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS AKTIEF 'MATE VAN AKTIVITEIT WONINGZOEKEN'.

VALUE LABELS AKTIEF

1 '1 ACTIVITEIT'

2 '2 ACTIVITEITEN'

3 '3 ACTIVITEITEN'

4 '4 ACTIVITEITEN'

5 '5 ACTIVITEITEN'

6 '6 ACTIVITEITEN'

7 '7 ACTIVITEITEN'

8 '8 ACTIVITEITEN'

9 '9 ACTIVITEITEN'

10 '10 ACTIVITEITEN'

11 '11 ACTIVITEITEN'

12 '12 ACTIVITEITEN'

13 'GEEN ACTIVITEITEN'.

***-URGGRAAD URGENTIEGRAAD GEWENSTE VERHUIZING .

DO IF ANY(AKTIEF,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).

.RECODE NIETGVBY

(MISSING=21).

END IF.

DO IF ANY(VERH,1,3).

.COMPUTE URGGRAAD=1.

.DO IF (URGGRAAD EQ 1).

. IF ANY(VERHWENS,1,3,4,5) URGGRAAD=2.

.END IF.

.DO IF (URGGRAAD EQ 2).

. IF ANY(VERHWENS,2,3,4,5) AND (NIETGVBY NE 9)

AND ANY(AKTIEF,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) URGGRAAD=3.

.END IF.

.DO IF (URGGRAAD EQ 3).

. IF ((ACPASWON EQ 1 AND ANY(TERMYN,1,2)) OR

(ANY(TERMYN,1,2) AND ANY(ACPASWON,1,9))) URGGRAAD=4.

.END IF.

ELSE IF (VERH EQ 2).

.COMPUTE URGGRAAD=5.

ELSE.

.RECODE URGGRAAD

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS URGGRAAD 'URGENTIEGRAAD GEWENSTE VERHUIZINGEN'.

VALUE LABELS URGGRAAD

1 'VERHUIZ.ONZEKER'

2 'VERHUIZING ZEKER'

3 '>HLF JR,AKT ZOEK'

4 'BINN 1 JR,ACC WO'

5 'AL HV GEVONDEN'.

***************************************************************************

*******************.

*** 6 WONINGMARKTMIGRATIE.

***************************************************************************

*******************.

***-GMIGRANT.

***-VMIGRANT.

* LET OP : - NU BWS GEBIEDEN.

* GAAT ALLEEN GOED ALS REGIONALE CLASSIFICATIE VAN BWSGEB, GBWSGEB EN

VBWSGEB IS OPGENOMEN.

***-GMIGRANT AARD GEWENSTE VERHUIZING BWSGEB .

DO IF ANY(VERH,1,2,3).

*** EEN CATEGORIE NIET TE TRACEREN TOEGEVOEGD .

.COMPUTE GMIGRANT=6.

*** UITGEBREID MET VERHUIZING TUSSEN PROVINCIES .

.IF (PROV NE GPROV) GMIGRANT=4.

.IF (BWSGEB EQ GBWSGEB) GMIGRANT=2.

.IF (BWSGEB NE GBWSGEB) GMIGRANT=3.

.IF (GGEM EQ 1) GMIGRANT=1.

.IF (GGEM EQ 3) GMIGRANT=5.

ELSE.

.RECODE GMIGRANT

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS GMIGRANT 'AARD GEWENSTE VERHUIZING BWSGEB'.

VALUE LABELS GMIGRANT

1 'BINNEN GEMEENTE'

2 'BINNEN BWSGEB'

3 'TUSSEN BWSGEB'

4 'IN IEDER GEVAL TUSSEN PROVINCIES'

5 'NAAR BUITENLAND'

6 'NIET TE TRACEREN'.

***-VMIGRANT AARD VORIGE VERHUIZING BWSGEB .

*DO IF ((ADRJRNED=1) OR (JRKOMWON GE 1994) OR (VOOR1994=2)).

DO IF NOT (AANTVERH=-1).

.COMPUTE VMIGRANT=3.

.IF (BWSGEB EQ VBWSGEB) VMIGRANT=2.

.IF (VGEMCODE EQ GEMCODE) VMIGRANT=1.

.IF (ALTINNED=2) AND (ADRJRNED=1) VMIGRANT=4.

ELSE.

.RECODE VMIGRANT

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VMIGRANT 'AARD VORIGE VERHUIZING -BWSGEB-'.

VALUE LABELS VMIGRANT

1 'BINNEN GEMEENTE'

2 'BINNEN BWSGEB'

3 'TUSSEN BWSGEB'

4 'UIT BUITENLAND'.

EXECUTE.

***************************************************************************

*******************.

*** 7 WONINGVRAAG.

***************************************************************************

*******************.

***-GVRAG.

***-WONVRAG.

***-GVRAG WONINGVRAAG OP TIJDSTIP ONDERZOEK .

* IS VERHUISGENEIGD NIET UIT BUITENL .

DO IF (ANY(VERH,1,2,3) AND (GWMHAND NE 5)) .

*** ZOEKT WONING.

.IF (GHVS EQ 1) GVRAG = 2.

*** BINNEN 1 JR OF AL HV GEVONDEN.

.IF (ANY(URGGRAAD,4,5)) GVRAG = 1.

ELSE.

.RECODE GVRAG

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS GVRAG 'WONINGVRAAG OP TIJDSTIP ONDERZOEK'.

VALUE LABELS GVRAG

1 'URGENTE VRAAG'

2 'POTENT. VRAAG'.

***-WONVRAG WONINGVRAAG IVM URGENTIE EN HUISVESTINGSSITUATIE .

COMPUTE WONVRAG=GWMHAND.

RECODE WONVRAG

(1 = 3)

(2 = 2)

(3 = 1)

 (4,5=10)

(6 =11).

DO IF (WONVRAG EQ 3).

.IF (HVS EQ 6) WONVRAG=4.

END IF.

DO IF ANY(WONVRAG,1,2,3,4).

. IF (GVRAG EQ 2) WONVRAG=WONVRAG+4.

END IF.

DO IF (WONVRAG EQ 10).

. IF (ANY(AKTIEF,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) AND ANY(GHVS,2,3,4,5,6))

WONVRAG=9 .

*** ACTIEF AAN HET ZOEKEN GEWENST HVS IS GEEN WONING.

END IF.

VAR LABELS WONVRAG 'WONINGVRAAG IVM URGENTIE EN HUISVSITUATIE'.

VALUE LABELS WONVRAG

1 'URG DOORSTROMER'

2 'URG SEMI-STARTER'

3 'URG BAR,INWON'

4 'URG LID HUISH'

5 'POT DOORSTROMER'

6 'POT SEMI-STARTER'

7 'POT BAR,INWON'

8 'POT LID HUISH'

9 'URG WONINGVERL'

10 'POT WONINGVERL'

11 'OVERIGE VERHUIZ'.

***-GVRAGSD.

* LET OP : - SEMISTARTERS ZIJN GEREKEND TOT STARTERS.

COMPUTE GVRAGSD=WONVRAG.

RECODE GVRAGSD

(1 =1)

(2,3,4=2)

(5 =3)

(6,7,8=4)

(ELSE =SYSMIS).

VAR LABELS GVRAGSD 'WONINGVRAAG IVM URGENTIE EN HVS KORT'.

VALUE LABELS GVRAGSD

1 'URG. DOORSTROMER'

2 'URG. STARTER'

3 'POT. DOORSTROMER'

4 'POT. STARTER'.

***-VVRAGSD.

* LET OP :- SEMI-STARTERS ZIJN GEREKEND TOT STARTERS.

COMPUTE VVRAGSD=VWMHAND.

RECODE VVRAGSD

(3 =1)

(1,2 =2)

(ELSE=SYSMIS).

VAR LABELS VVRAGSD 'VORIGE WONINGMARKTHANDELING KORT'.

VALUE LABELS VVRAGSD

1 'DOORSTROMER'

2 'STARTER'.

***************************************************************************

*******************.

*** 8 AANDACHTSGROEP.

***************************************************************************

*******************.

***-AANDGR.

***-AANDGR2.

***-AANDGR AANDACHTSGROEP .

*** WAS IN 1994 GEBASEERD AAN DE HAND VAN SAMSTHH1: SAMENSTELLING HUISH 1.

*** VARIABELE HEET NU SAMHHUIT, WORDT GEMAAKT IN CBS-AFLEIDINGEN.

*** INKOMENSGRENZEN VAN AANDACHTSGROEP STAAN IN AANPASSINGENBLOK .

DO IF (SAMHHUIT EQ 1).

.DO IF (SYSMIS(KNDBY)).

. COMPUTE HULPVAR=INKVAR .

.ELSE.

. COMPUTE HULPVAR=INKVAR-KNDBY.

.END IF.

.IF (HULPVAR LE AANDEPHH) AANDGR = 1.

.IF (HULPVAR GT AANDEPHH) AANDGR = 2.

*** WAT TE DOEN MET SYSMIS?? .

END IF.

DO IF (SAMHHUIT GT 1).

.DO IF (SYSMIS(KNDBY)).

. COMPUTE HULPVAR=INKVAR.

.ELSE.

. COMPUTE HULPVAR=INKVAR-KNDBY.

.END IF.

.IF (HULPVAR LE AANDMPHH) AANDGR = 3.

.IF (HULPVAR GT AANDMPHH) AANDGR = 4.

*** WAT TE DOEN MET SYSMIS?? .

END IF.

VAR LABELS AANDGR 'AANDACHTSGROEP-NIET AANDACHTSGROEP'.

VALUE LABELS AANDGR

1 'EENP.HH AANDGR'

2 'EENP.HH NIET-AANDGR'

3 'MEERP.HH AANDGR'

4 'MEERP.HH NIET-AANDGR'.

***-AANDGR2 AANDACHTSGROEP IN TWEE KLASSEN .

COMPUTE AANDGR2=AANDGR.

RECODE AANDGR2

(1,3=1)

(2,4=2).

VAR LABELS AANDGR2 'AANDACHTSGROEP 2 KLASSEN'.

VALUE LABELS AANDGR2

1 'AANDACHTSGROEP'

2 'GEEN AANDACHTSGROEP'.

***************************************************************************

*******************.

*** 9 COMBINATIE VAN WONINGKENMERKEN.

***************************************************************************

*******************.

***-VORM.

***-VORMKAM.

***-VVORM.

***-VVORMKAM.

***-GVORM.

***-GVORMKAM.

***-BJAARK.

***-VBJAARK.

***-VORMBJ.

***-VVORMBJ.

***-VORM WOONVORM HUIDIGE WONING .

DO IF (HVS EQ 1).

. DO IF (SOORTWON EQ 2) .

. COMPUTE VORM=2.

. ELSE.

. COMPUTE VORM=TYPWON.

. RECODE VORM

(1 THRU 4=1)

(5 =2).

. END IF.

ELSE.

.RECODE VORM

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VORM 'WOONVORM HUIDIGE WONING'.

VALUE LABELS VORM

1 'EENGEZINSWONING'

2 'MEERGEZINSWONING'.

***-VORMKAMM WOONVORM EN AANTAL KAMERS HUIDIGE WONING .

* DE VARIABELE KAMERS KOMT UIT POLS.

.DO IF (HVS EQ 1).

. DO IF (VORM EQ 1).

. RECODE KAMERS

(1 THRU 3=1)

(4 =2)

(5 THRU HI=3)

INTO VORMKAM.

. END IF.

. DO IF (VORM EQ 2).

. RECODE KAMERS

(1 THRU 3=4)

(4 THRU HI=5)

INTO VORMKAM.

. END IF.

ELSE.

.RECODE VORMKAM

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VORMKAM 'WOONVORM EN AANTAL KAMERS HUIDIGE WONING' .

VALUE LABELS VORMKAM

1 'EENGEZ, 1-3 KAMERS'

2 'EENGEZ, 4 KAMERS'

3 'EENGEZ, 5 EM KAMERS'

4 'MEERGZ, 1-3 KAMERS'

5 'MEERGZ, 4 EM KAMERS'.

***-VVORM WOONVORM VORIGE WONING.

DO IF (VHVS EQ 1).

.RECODE VSOORTWO

( 2=2)

( 1=1)

(3 THRU 7=1)

INTO VVORM .

ELSE.

.RECODE VVORM

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VVORM 'WOONVORM VORIGE WONING'.

VALUE LABELS VVORM

1 'EENGEZINSWONING'

2 'MEERGEZINSWONING'.

***-VVORMKAM WOONVORM EN AANTAL KAMERS VORIGE WONING .

DO IF (VHVS EQ 1).

.DO IF (VVORM EQ 1).

. RECODE VKAMERS

(1 THRU 3=1)

(4 =2)

(5 THRU HI=3)

INTO VVORMKAM.

.END IF.

.DO IF (VVORM EQ 2).

. RECODE VKAMERS

(1 THRU 3=4)

(4 THRU HI=5)

INTO VVORMKAM.

.END IF.

ELSE.

.RECODE VVORMKAM

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VVORMKAM 'WOONVORM EN AANTAL KAMERS VORIGE WONING'.

VALUE LABELS VVORMKAM

1 'EENGEZ, 1-3 KRS'

2 'EENGEZ, 4 KRS'

3 'EENGEZ,5 EM KRS'

4 'MEERGE, 1-3 KRS'

5 'MEERGE,4 EM KRS'.

***-GVORM WOONVORM GEWENSTE WONING .

***-GVORMKAM WOONVORM EN AANTAL KAMERS GEWENSTE WONING .

DO IF (GHVS EQ 1 ).

.COMPUTE GVORM=GTYPWON.

.RECODE GVORM

(1 THRU 4=1)

(ELSE=2).

.DO IF (GVORM EQ 1).

. RECODE GKAMER

(1 THRU 3=1)

(4 =2)

(5 THRU HI=3)

INTO GVORMKAM.

.END IF.

.DO IF (GVORM EQ 2).

. RECODE GKAMER

(1 THRU 3=4)

(4 THRU HI=5)

INTO GVORMKAM.

.END IF.

ELSE.

.RECODE GVORM

(ELSE=SYSMIS).

.RECODE GVORMKAM

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS GVORM 'WOONVORM GEWENSTE WONING'

GVORMKAM 'WOONVORM EN AANTAL KAMERS GEWENSTE WON' .

VALUE LABELS GVORM

1 'EENGEZINSWONING'

2 'MEERGEZINSWONING'.

VALUE LABELS GVORMKAM

1 'EENGEZ, 1-3 KRS'

2 'EENGEZ, 4 KRS'

3 'EENGEZ,5 EM KRS'

4 'MEERGZ, 1-3 KRS'

5 'MEERGZ,4 EM KRS'.

***-BJAARK BOUWJAARKLASSE KORT .

*** LET OP: NA 2000 TOEVOEGEN VAN EEN NIEUWE KLASSE.

*** AFGESPROKEN BIJ DATAPROCESSING DAT GEBOUWD VOOR 1944 IN 1 KLASSE KOMT .

COMPUTE BJAARK=-1.

DO IF (HVS EQ 1).

.COMPUTE BJAARK=BJAAR.

.RECODE BJAARK

(LO THRU 1944=2)

(1945 THRU 1959=3)

(1960 THRU 1969=4)

(1970 THRU 1979=5)

(1980 THRU 1989=6)

(1990 THRU 1999=7).

ELSE.

.RECODE BJAARK

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

DO IF (HVS EQ 1) AND (BJAARK=-1).

.COMPUTE BJAARK=BOUWPER.

.RECODE BJAARK

( 1=2)

( 2=3)

( 3=4)

( 4=5)

( 5=7).

END IF.

RECODE BJAARK

(-1=SYSMIS).

VAR LABELS BJAARK 'BOUWJAARKLASSE KORT'.

VALUE LABELS BJAARK

2 'VOOR 1944'

3 '1945-1959'

4 '1960-1969'

5 '1970-1979'

6 '1980-1989'

7 '1990 EL'.

***-VBJAARK BOUWJAARKLASSE VORIGE WONING KORT .

*** LET OP: NA 2000 TOEVOEGEN VAN EEN NIEUWE KLASSE.

*** AFGESPROKEN BIJ DATAPROCESSING DAT GEBOUWD VOOR 1944 IN 1 KLASSE KOMT .

COMPUTE VBJAARK = -1.

DO IF (VHVS EQ 1).

.COMPUTE VBJAARK=VBJAAR.

.RECODE VBJAARK

(LO THRU 1944=2)

(1945 THRU 1959=3)

(1960 THRU 1969=4)

(1970 THRU 1979=5)

(1980 THRU 1989=6)

(1990 THRU 1999=7).

ELSE.

.RECODE VBJAARK

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

DO IF (VHVS EQ 1) AND (VBJAARK=-1).

.COMPUTE VBJAARK=VBJRPER.

.RECODE VBJAARK

( 1=2)

( 2=3)

( 3=4)

( 4=5)

( 5=7).

END IF.

RECODE VBJAARK

(-1=SYSMIS).

VAR LABELS VBJAARK 'BOUWJAARKLASSE VORIGE WONING KORT'.

VALUE LABELS VBJAARK

2 'VOOR 1944'

3 '1945-1959'

4 '1960-1969'

5 '1970-1979'

6 '1980-1989'

7 '1990 EL'.

***-VORMBJ WOONVORM EN BOUWJAARKLASSE HUIDIGE WONING .

DO IF (HVS EQ 1).

.COMPUTE VORMBJ=BJAARK.

.DO IF (VORM EQ 1).

. RECODE VORMBJ

(1,2=1)

(3 =2)

(4 =3)

(5 =4)

(6,7=5).

.ELSE IF (VORM EQ 2).

. RECODE VORMBJ

(1,2= 6)

(3 = 7)

(4 = 8)

 (5 = 9)

(6,7=10).

.END IF.

ELSE.

.RECODE VORMBJ

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VORMBJ 'WOONVORM EN BOUWJAARKLASSE HUIDIGE WON'.

VALUE LABELS VORMBJ

1 'EENGZ. VOOR 1944'

2 'EENGZ. 1945-1959'

3 'EENGZ. 1960-1969'

4 'EENGZ. 1970-1979'

5 'EENGZ. 1980- '

6 'MEERG. VOOR 1944'

7 'MEERG. 1945-1959'

8 'MEERG. 1960-1969'

9 'MEERG. 1970-1979'

10 'MEERG. 1980- '.

***-VVORMBJ WOONVORM EN BOUWJAARKLASSE VORIGE WONING .

DO IF (VHVS EQ 1).

.COMPUTE VVORMBJ=VBJAARK.

.DO IF (VVORM EQ 1).

. RECODE VVORMBJ

(1,2=1)

(3 =2)

(2 =3)

(5 =4)

(6,7=5).

.ELSE IF (VVORM EQ 2).

. RECODE VVORMBJ

(1,2= 6)

(3 = 7)

(4 = 8)

(5 = 9)

(6,7=10).

.END IF.

ELSE.

.RECODE VVORMBJ

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VVORMBJ 'WOONVORM EN BOUWJAARKLASSE VORIGE WONING'.

VALUE LABELS VVORMBJ

1 'EENGZ. VOOR 1944'

2 'EENGZ. 1945-1959'

3 'EENGZ. 1960-1969'

4 'EENGZ. 1970-1979'

5 'EENGZ. 1980- '

6 'MEERG. VOOR 1944'

7 'MEERG. 1945-1959'

8 'MEERG. 1960-1969'

9 'MEERG. 1970-1979'

10 'MEERG. 1980- '.

***************************************************************************

*******************.

*** 9 HUUR WONING.

***************************************************************************

*******************.

***-IHSMND .

***-IHSMNDBD .

***-WATER .

***-STOOKK .

***-CAI .

***-KABEL .

***-BIJKKOS .

***-AVERTN .

***-BKW .

***-BKV .

***-BKC .

***-BKK .

***-HUURMND .

***-BHUURI .

***-BHUURII .

***-HULPVER .

***-BOS .

***-KHUURI .

***-KHUURII.

***-IHSGRENS .

***-POTIHS .

***-IHSMND INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE PER MAAND .

***-IHSMNDBD INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE PER MAAND IN GULDENS .

DO IF (IHS EQ 1).

. COMPUTE IHSMND = -1.

. COMPUTE IHSMNDBD = -1.

*** ONTVANGT PER MAAND.

. DO IF (SUBSPER=1).

. COMPUTE IHSMND = SUBS.

*** ONTVANGT PER KWARTAAL.

. ELSE IF (SUBSPER=2).

. COMPUTE IHSMND = RND(SUBS / 3).

. END IF.

ELSE.

. RECODE IHSMND

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

COMPUTE IHSMNDBD = IHSMND.

MISSING VALUES IHSMND (-1).

MISSING VALUES IHSMNDBD (-1).

RECODE IHSMND (LO THRU 83=1)

(84 THRU 167=2)

(168 THRU 250=3)

(251 THRU HI =4).

DO IF (IHS EQ 1).

. COMPUTE IHSMNDB2=IHSMNDBD.

ELSE IF (HUKO=2).

. COMPUTE IHSMNDB2=0.

ELSE.

. COMPUTE IHSMNDB2=$SYSMIS.

END IF.

VAR LABELS IHSMND 'INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE PER MAAND'

IHSMNDBD 'INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE PER MAAND IN GULDENS'

IHSMNDB2 'INDIV HUURSUBS PER MAAND IN GULDENS ALLE

HUURDERS'.

VALUE LABEL IHSMND

1 '<= FL. 83 P/M'

2 'FL. 84-167 P/M'

3 'FL. 168-250 P/M '

4 '> FL. 250 P/M '.

***-IHSJR INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE PER JAAR .

COMPUTE IHSJR = IHSMNDBD * 12.

COMPUTE HULPVAR = IHSJR .

IF (HULPVAR LT KLGRENS) IHSJR = 1.

IF (HULPVAR GE KLGRENS) IHSJR = 2.

IF (HULPVAR GE (2*KLGRENS)) IHSJR = 3.

IF (HULPVAR GE (3*KLGRENS)) IHSJR = 4.

VAR LABELS IHSJR 'INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE PER JAAR'.

VALUE LABEL IHSJR

1 ' <= FL. 1000 P/J'

2 'FL. 1000 - 2000 P/J '

3 'FL. 2000 - 3000 P/J '

4 '> FL. 3000 P/J. '.

*** HULPVARIABELEN VOOR HET BEREKENEN VAN BASIS EN KALE HUUR .

*** ZIE UITDRAAI GEKREGEN VAN MIRJAM VAN BALEN .

***-WATER WATER INBEGREPEN IN HUUR .

***-STOOKK STOOKKOSTEN INBEGREPEN IN HUUR .

***-CAI CAI INBEGREPEN IN HUUR .

***-KABEL KABEL INBEGREPEN IN HUUR .

***-BIJKKOS OVERIGE KOSTEN INBEGREPEN IN HUUR .

COMPUTE WATER = 0 .

COMPUTE STOOKK = 0 .

COMPUTE CAI = 0 .

COMPUTE KABEL = 0 .

COMPUTE BIJKKOS = 0 .

*** KOSTEN INBEGREPEN IN HUUR.

DO REPEAT HULPVAR = KSTHU1 TO KSTHU7 .

IF (HULPVAR=1) WATER = 1 .

IF (HULPVAR=2) STOOKK = 1 .

IF (HULPVAR=4) CAI = 1 .

IF (HULPVAR=5) KABEL = 1 .

IF (HULPVAR=7) BIJKKOS=1.

END REPEAT.

***-AVERTN AANTAL VERTREKKEN.

COMPUTE AVERTN=KAMERS+1 .

IF ((KEUKEN<>1) AND (KEUKEN<>2)) AVERTN=KAMERS .

VAR LABELS WATER 'WATER INBEGREPEN IN HUUR'

STOOKK 'STOOKKOSTEN INBEGREPEN IN HUUR'

CAI 'CAI INBEGREPEN IN HUUR'

KABEL 'KABEL INBEGREPEN IN HUUR'

BIJKKOS 'OVERIGE KOSTEN INBEGREPEN IN HUUR'

AVERTN 'AANTAL VERTREKKEN IN WONING' .

VALUE LABELS WATER

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS STOOKK

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS CAI

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS KABEL

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS BIJKKOS

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS AVERTN

1 'AANTAL VERTREKKEN'.

EXECUTE.

*** BEREKENEN BEDRAGEN DIVERSE BIJKOMENDE LASTEN .

*** DE BEDRAGEN STAAN IN HET AANPASSINGENBLOK .

*** HUURDER EN IN WONING.

DO IF (HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1) .

***-BKW BEDRAG KOSTEN WATER .

COMPUTE BKW = 0.

IF (WATER EQ 1) BKW=BWATER.

***-BKV BEDRAG KOSTEN VERWARMING .

COMPUTE BKV = 0.

* EENGEZINSWONINGEN .

IF (STOOKK EQ 1) AND (VORM EQ 1) AND (AVERTN LE 3) BKV = BVEK .

IF (STOOKK EQ 1) AND (VORM EQ 1)

AND ((AVERTN EQ 4) OR (AVERTN EQ 5)) BKV = BVEM .

IF (STOOKK EQ 1) AND (VORM EQ 1) AND (AVERTN GE 6) BKV = BVEG .

* MEERGEZINSWONINGEN .

IF (STOOKK EQ 1) AND (VORM EQ 2) AND (AVERTN LE 3) BKV = BVMK .

IF (STOOKK EQ 1) AND (VORM EQ 2)

AND ((AVERTN EQ 4) OR (AVERTN EQ 5)) BKV = BVMM .

IF (STOOKK EQ 1) AND (VORM EQ 2) AND (AVERTN GE 6) BKV = BVMG .

***-BKC BEDRAG KOSTEN CAI .

COMPUTE BKC = 0.

IF (CAI=1) BKC = BCAI .

***-BKK BEDRAG KOSTEN KABEL .

COMPUTE BKK = 0.

IF (KABEL=1) BKK = BKABEL .

END IF.

PRINT FORMATS BKW BKV BKC BKK BIJKKOS (F2.0) .

VARIABLE LABELS BKW 'BEDRAG KOSTEN WATER'

BKV 'BEDRAG KOSTEN VERWARMING'

BKC 'BEDRAG KOSTEN CENTR ANTENNE'

BKK 'BEDRAG KOSTEN KABEL'

BIJKKOS 'BEDRAG OVERIGE KOSTEN' .

***-HUURMND BEREKENEN HUUR WONING PER MAAND .

* HUUR OMREKENEN NAAR EEN BEDRAG PER MAAND.

IF (PERHUUR=1) HUURMND=HUURTOT.

IF (PERHUUR=2) HUURMND=HUURTOT*(13/12).

IF (PERHUUR=3) HUURMND=HUURTOT*(52/12).

* NU ANDERS TOEGEDEELD.

DO IF (PERHUUR=4).

. DO IF (HUURTOT LE 1000).

. COMPUTE HUURMND=HUURTOT.

. ELSE IF (HUURTOT LE 3000).

. COMPUTE HUURMND=HUURTOT/3.

. ELSE.

. COMPUTE HUURMND=HUURTOT/12.

. END IF.

END IF.

VAR LABELS HUURMND 'BRUTOHUUR PER MAAND HUIDIGE WONING'.

* EXTREMEN ERUIT.

IF (HUURMND GE 50000) HUURMND=HUURMND/100.

***-BHUURI BASISHUUR HUIDIGE WONING ONGEACHT IHS.

*** HUURDER EN IN WONING.

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)) .

COMPUTE BHUURI=HUURMND-BKW-BKV-BKC-BKK .

END IF.

*** ALS HUURDER LAGER DAN 0 WORDT DIT OP 0 GEZET, AANGEZIEN BOVENSTAANDE

KOSTEN GEMIDDELDEN ZIJN .

IF (BHUURI LE 0) BHUURI = 0 .

PRINT FORMATS BHUURI (F4.0) .

VARIABLE LABELS BHUURI 'BASISHUUR HUIDIGE WONING ONGEACHT IHS'.

***-BHUURII BASISHUUR HUIDIGE WONING INCL. IHS .

*** HUURDER EN IN WONING.

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)) .

COMPUTE BHUURII = BHUURI .

IF ((IHS=1) AND (HUBEGRIP=1)) BHUURII = BHUURI+IHSMNDBD .

END IF.

*** ALS HUURDER LAGER DAN 0 WORDT DIT OP 0 GEZET .

IF (BHUURII LE 0) BHUURII = 0 .

PRINT FORMATS BHUURII (F4.0) .

VARIABLE LABELS BHUURII 'BASISHUUR HUIDIGE WONING INCL. IHS'.

***-HULPVER HULPVARIABELE VOOR CODERING SOORT VERHUURDER .

MISSING VALUES CODEVERH ().

COMPUTE HULPVER=CODEVERH .

RECODE HULPVER (10006 THRU 11100=1) (20003 THRU 40069=2)

(99998,99999=2) .

VALUE LABELS HULPVER 1 'GEMEENTE' 2 'WBV'.

***-BOS BEDRAG OVERIGE SERVICEKOSTEN (UITGESPLITST NAAR SOORT

VERHUURDER.

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)).

. COMPUTE BOS=0.

*** WONINGCORPORATIE EENGEZINS .

. DO IF (BIJKKOS = 1 AND HULPVER = 2 AND VORM = 1).

. COMPUTE BOS=FLBYWBVE.

* WONINGCORPORATIE MEERGEZINS .

. ELSE IF (BIJKKOS = 1 AND HULPVER = 2 AND VORM = 2).

. COMPUTE BOS=FLBYWBVM.

*** OVERHEID EENGEZINS .

. ELSE IF (BIJKKOS = 1 AND (VERHAND = 1 OR HULPVER = 1) AND VORM = 1).

. COMPUTE BOS=FLBYOVHE.

*** OVERHEID MEERGEZINS .

. ELSE IF (BIJKKOS = 1 AND (VERHAND = 1 OR HULPVER = 1) AND VORM = 2).

. COMPUTE BOS=FLBYOVHM.

*** MAKELAAR EENGEZINS .

. ELSE IF (BIJKKOS = 1 AND VERHAND = 2 AND VORM = 1).

. COMPUTE BOS=FLBYANDE.

*** MAKELAAR MEERGEZINS .

. ELSE IF (BIJKKOS = 1 AND VERHAND = 2 AND VORM = 2).

. COMPUTE BOS=FLBYANDM.

*** ANDERS EENGEZINS.

. ELSE IF (BIJKKOS = 1 AND VORM = 1).

. COMPUTE BOS=FLBYRSTE.

*** ANDERS MEERGEZINS.

. ELSE IF (BIJKKOS = 1 AND VORM = 2).

. COMPUTE BOS=FLBYRSTM.

. END IF.

ELSE .

RECODE BOS

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

PRINT FORMATS BOS (F2.0) .

VARIABLE LABELS BOS 'BEDRAG OVERIGE SERVICEKOSTEN'.

***-KHUURI KALE HUUR HUIDIGE WONING .

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)).

COMPUTE KHUURI = BHUURI-BOS .

END IF .

*** ALS HUURDER LAGER DAN 0 WORDT DIT OP 0 GEZET .

IF (KHUURI LE 0) KHUURI = 0 .

PRINT FORMATS KHUURI (F4.0) .

VARIABLE LABELS KHUURI 'KALE HUUR HUIDIGE WONING'.

***-KHUURII KALE HUUR HUIDGE WONING INCL IHS .

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)).

COMPUTE KHUURII = BHUURII-BOS .

END IF .

*** ALS HUURDER LAGER DAN 0 WORDT DIT OP 0 GEZET .

IF (KHUURII LE 0) KHUURII = 0 .

PRINT FORMATS KHUURII (F4.0) .

VARIABLE LABELS KHUURII 'KALE HUUR HUIDIGE WONING INCL IHS'.

***-IHSGRENS WONING WAARVOOR WEL OF NIET IHS KAN WORDEN AANGEVRAAGD .

* DIT HOEFT DUS NIET OVEREEN TE STEMMEN MET HET WEL OF NIET ONTVANGEN VAN

IHS.

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)).

. COMPUTE HULPVAR=BHUURII.

. IF (HULPVAR GT WIHSBOV) IHSGRENS = 3.

. IF (HULPVAR LE WIHSBOV) IHSGRENS = 2.

. IF (HULPVAR LE WIHSBEN) IHSGRENS = 1.

END IF.

VAR LABELS IHSGRENS 'WONING WAARVOOR WEL OF NIET IHS KAN WORDEN

AANGEVRAAGD'.

VALUE LABELS IHSGRENS

1 'WONING BENEDEN IHS-GRENS'

2 'WONING (POTENTIEEL) IHS QUA HUUR'

3 'WONING BOVEN IHS-GRENS'.

***-POTIHS INKOMEN WAARMEE IHS KAN WORDEN AANGEVRAAGD .

* DIT HOEFT DUS NIET OVEREEN TE STEMMEN MET HET WEL OF NIET ONTVANGEN VAN

IHS.

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)).

.COMPUTE HULPVAR=INKVAR.

.IF ((HULPVAR LE POTIHSJE) AND (SAMHHUIT EQ 1) AND (LFTOP LT 65)) POTIHS=1.

.IF ((HULPVAR GT POTIHSJE) AND (SAMHHUIT EQ 1) AND (LFTOP LT 65)) POTIHS=2.

.IF ((HULPVAR LE POTIHSOE) AND (SAMHHUIT EQ 1) AND (LFTOP GE 65)) POTIHS=1.

.IF ((HULPVAR GT POTIHSOE) AND (SAMHHUIT EQ 1) AND (LFTOP GE 65)) POTIHS=2.

.IF ((HULPVAR LE POTIHSJM) AND (SAMHHUIT GT 1) AND (LFTOP LT 65)) POTIHS=1.

.IF ((HULPVAR GT POTIHSJM) AND (SAMHHUIT GT 1) AND (LFTOP LT 65)) POTIHS=2.

.IF ((HULPVAR LE POTIHSOM) AND (SAMHHUIT GT 1) AND (LFTOP GE 65)) POTIHS=1.

.IF ((HULPVAR GT POTIHSOM) AND (SAMHHUIT GT 1) AND (LFTOP GE 65)) POTIHS=2.

END IF.

VAR LABELS POTIHS 'INKOMEN WEL OF NIET BOVEN IHS-GRENS' .

VALUE LABELS POTIHS

1 'INKOMEN BENEDEN IHS-GRENS'

2 'INKOMEN BOVEN IHS-GRENS'.

***************************************************************************

*******************.

*** 11 VORIGE HUUR

***************************************************************************

*******************.

***-VHUURMND

***-VBHUUR.

***-VWATER .

***-VSTOOKK .

***-VBIJKKOS .

***-VBKW .

***-VBKV .

***-VBHUURI .

***-VAVERTN .

***-VBOS .

***-VKHUURI .

***-VHUURMND BEREKENEN HUUR VORIGE WONING PER MAAND .

* HUUR OMREKENEN NAAR EEN BEDRAG PER MAAND.

IF (VPERHUUR=1) VHUURMND=VHUUR.

IF (VPERHUUR=2) VHUURMND=VHUUR*(13/12).

IF (VPERHUUR=3) VHUURMND=VHUUR*(52/12).

* ANDERS TOEGEDEELD.

DO IF (VPERHUUR=4).

. DO IF (VHUUR LE 1000).

. COMPUTE VHUURMND=VHUUR.

. ELSE IF (VHUUR LE 3000).

. COMPUTE VHUURMND=VHUUR/3.

. ELSE.

. COMPUTE VHUURMND=VHUUR/12.

. END IF.

END IF.

VAR LABELS VHUURMND 'BRUTOHUUR PER MAAND VORIGE WONING'.

* FOUTJE GESLOPEN IN DE VERANDERING NAMEN!!.

*** OPLETTEN, WANNEER DIT OPGELOST IS ONDERSTAANDE REGEL WEGHALEN .

** RENAME VARS VMEDEEIG=VHUURDER.

*** HULPVARIABELEN VOOR HET BEREKENEN VAN BASIS EN KALE HUUR VORIGE WONING

.

*** ZIE UITDRAAI GEKREGEN VAN MIRJAM VAN BALEN .

*** AANMAKEN WATER, STOOKKOSTEN, CAI, KABEL .

*** ALS AANNAME VOOR DE KOSTEN WORDEN DE MEEST RECENTE GEGEVENS GEBRUIKT,

ZIE AANPASSINGENBLOK .

***-VWATER WATER INBEGREPEN IN HUUR VORIGE WONING .

***-VSTOOKK STOOKKOSTENINBEGREPEN IN HUUR VORIGE WONING .

***-VBIJKKOS OVERIGE KOSTEN INBEGREPEN IN HUUR VORIGE WONING .

COMPUTE VWATER = 0.

COMPUTE VSTOOKK = 0.

COMPUTE VBIJKKOS = 0.

DO REPEAT HULPVAR=VKSTH1 TO VKSTH3.

IF (HULPVAR=1) VWATER = 1 .

IF (HULPVAR=2) VSTOOKK = 1 .

IF (HULPVAR=3) VBIJKKOS = 1 .

END REPEAT.

***-VAVERTN AANTAL VERTREKKEN VORIGE WONING KAN NIET BEREKEND WORDEN.

*** ALS MEEST WAARSCHIJNLIJKE AANNAME : AANTAL VERTREKKEN IS HET AANTAL

KAMERS + 1 .

COMPUTE VAVERTN=VKAMERS + 1 .

IF (VKAMERS=1) VAVERTN = 1 .

VAR LABELS VWATER 'WATER INBEGREPEN IN HUUR VORIGE WONING'

VSTOOKK 'STOOKKOSTEN INBEGREPEN IN HUUR VORIGE WONING'

VBIJKKOS 'SERVICEKOSTEN INBEGREPEN IN HUUR VORIGE WONING'

VAVERTN 'AANTAL VERTREKKEN VORIGE WONING'.

VALUE LABELS VWATER

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS VSTOOKK

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS VBIJKKOS

0 'NEE'

1 'JA'.

VALUE LABELS VAVERTN

1 'AANTAL VERTREKKEN' .

*** BEREKENEN BEDRAGEN DIVERSE BIJKOMENDE LASTEN .

*** WAS HUURDER EN IN WONING.

DO IF ((ANY(VHUKO,2,3)) AND (VHVS EQ 1)).

*** VBKW BEDRAG KOSTEN WATER .

. COMPUTE VBKW = 0.

. IF (VWATER EQ 1) VBKW=BWATER.

*** VBKV BEDRAG KOSTEN VERWARMING .

. COMPUTE VBKV = 0.

* EENGEZINSWONINGEN .

. IF (VSTOOKK EQ 1) AND (VVORM EQ 1) AND (VAVERTN LE 3) VBKV = BVEK .

. IF (VSTOOKK EQ 1) AND (VVORM EQ 1)

AND ((VAVERTN EQ 4) OR (VAVERTN EQ 5)) VBKV = BVEM .

. IF (VSTOOKK EQ 1) AND (VVORM EQ 1) AND (VAVERTN GE 6) VBKV = BVEG .

* MEERGEZINSWONINGEN .

. IF (VSTOOKK EQ 1) AND (VVORM EQ 2) AND (VAVERTN LE 3) VBKV = BVMK .

. IF (VSTOOKK EQ 1) AND (VVORM EQ 2)

AND ((VAVERTN EQ 4) OR (VAVERTN EQ 5)) VBKV = BVMM .

. IF (VSTOOKK EQ 1) AND (VVORM EQ 2) AND (VAVERTN GE 6) VBKV = BVMG .

END IF.

PRINT FORMATS VBKW VBKV VAVERTN (F2.0) .

VARIABLE LABELS VBKW 'BEDRAG KOSTEN WATER VORIGE WONING'

VBKV 'BEDRAG KOSTEN VERWARMING VORIGE WONING'.

***-VBHUURI BASISHUUR VORIGE WONING .

*** WAS HUURDER EN IN WONING.

DO IF ((ANY(VHUKO,2,3)) AND (VHVS EQ 1)).

.COMPUTE VBHUURI=VHUURMND-VBKW-VBKV .

END IF.

IF (VBHUURI LE 0) VBHUURI = 0 .

PRINT FORMATS VBHUURI (F4.0) .

VARIABLE LABELS VBHUURI 'BASISHUUR VORIGE WONING ONGEACHT IHS'.

***-VBOS BEDRAG OVERIGE SERVICEKOSTEN (UITGESPLITST NAAR SOORT

VERHUURDER) .

*** BEDRAGEN STAAN IN AANPASSINGENBLOK .

*** WAS HUURDER EN IN WONING.

DO IF ((ANY(VHUKO,2,3)) AND (VHVS EQ 1)).

. COMPUTE VBOS=0.

. DO IF (VBIJKKOS = 1 AND VHUVERH = 1 AND VVORM = 1).

. COMPUTE VBOS=FLBYWBVE.

. ELSE IF (VBIJKKOS = 1 AND VHUVERH = 1 AND VVORM = 2).

. COMPUTE VBOS=FLBYWBVM.

. ELSE IF (VBIJKKOS = 1 AND VHUVERH = 2 AND VVORM = 1).

. COMPUTE VBOS=FLBYOVHE.

. ELSE IF (VBIJKKOS = 1 AND VHUVERH = 2 AND VVORM = 2).

. COMPUTE VBOS=FLBYOVHM.

. ELSE IF (VBIJKKOS = 1 AND VHUVERH = 3 AND VVORM = 1).

. COMPUTE VBOS=FLBYANDE.

. ELSE IF (VBIJKKOS = 1 AND VHUVERH = 3 AND VVORM = 2).

. COMPUTE VBOS=FLBYANDM.

. ELSE IF (VBIJKKOS = 1 AND VVORM = 1).

. COMPUTE VBOS=FLBYRSTE.

. ELSE IF (VBIJKKOS = 1 AND VVORM = 2).

. COMPUTE VBOS=FLBYRSTM.

. END IF.

ELSE .

RECODE VBOS

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

PRINT FORMATS VBOS (F2.0) .

VARIABLE LABELS VBOS 'BEDRAG OVERIGE SERVICEKOSTEN'.

***-VKHUURI KALE HUUR VORIGE WONING .

DO IF ((ANY(VHUKO,2,3)) AND (VHVS EQ 1)).

COMPUTE VKHUURI = VBHUURI-VBOS .

END IF .

IF (VKHUURI LE 0) VKHUURI = 0 .

PRINT FORMATS VKHUURI (F4.0) .

VARIABLE LABELS VKHUURI 'KALE HUUR VORIGE WONING ONGEACHT IHS'.

EXECUTE .

***************************************************************************

*******************.

*** 12 DIVERSE WONINGTYPEN.

***************************************************************************

*******************.

*** VTYPE.

***-TYPE.

***-GTYPE.

*** VTYPE EIGENDOMSVERHOUDING EN PRIJSCATEGORIE VORIGE WONING.

*** INDELING VAN WONINGTYPEN NAAR GOEDKOOP, BETAALBAAR EN DUUR.

DO IF (VHVS EQ 1).

.DO IF ANY(VHUKO,1).

. COMPUTE HULPVAR=VKOOP.

. IF (HULPVAR GT KOOPBT) VTYPE = 7.

. IF (HULPVAR LE KOOPBT) VTYPE = 6.

. IF (HULPVAR LE KOOPGK) VTYPE = 5.

.ELSE IF ANY(VHUKO,2,3).

. COMPUTE HULPVAR=VBHUURI.

. IF (HULPVAR GT HUURBT) VTYPE = 4.

. IF (HULPVAR LE HUURBT) VTYPE = 3.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTE) AND (VGROOTHH LE 2)) VTYPE = 2.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTM) AND (VGROOTHH GT 2)) VTYPE = 2.

. IF (HULPVAR LE HUURGK) VTYPE = 1.

.END IF.

ELSE.

.RECODE VTYPE

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VTYPE 'EIGENDOMSVERHOUDING EN PRIJSCATEGORIE VORIGE

WONING'.

VALUE LABELS VTYPE

1 'HUURWON GOEDKOOP'

2 'HUURWON <AFTOPPINGSGRENS'

3 'HUURWON <LIBERALISATIEGRENS'

4 'HUURWON DUUR'

5 'KOOPWON GOEDKOOP'

6 'KOOPWON BETAALBAAR'

7 'KOOPWON DUUR'.

***-TYPE EIGENDOMSVERHOUDING EN PRYS HUIDIGE WONING .

DO IF (HVS EQ 1).

*** KOPERS.

.DO IF (HUKO EQ 1).

*** VOLGENS HET LIJSTJE ZOU DE VARIABELE VERKWAAR VERANDERD WORDEN IN KOOP,

IS DUS NIET GEBEURD.

. COMPUTE HULPVAR=VERKWAAR.

. IF (HULPVAR GT KOOPBT) TYPE = 7.

. IF (HULPVAR LE KOOPBT) TYPE = 6.

. IF (HULPVAR LE KOOPGK) TYPE = 5.

*** HUURDERS .

.ELSE IF (HUKO EQ 2) .

. COMPUTE HULPVAR=BHUURII.

. IF (HULPVAR GT HUURBT) TYPE = 4.

. IF (HULPVAR LE HUURBT) TYPE = 3.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTE) AND (AANTALPP LE 2)) TYPE = 2.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTM) AND (AANTALPP GT 2)) TYPE = 2.

. IF (HULPVAR LE HUURGK) TYPE = 1.

.END IF.

ELSE.

RECODE TYPE

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS TYPE 'EIGENDOMSVERHOUDING EN PRYS HUIDIGE WON'.

VALUE LABELS TYPE

1 'HUURWON GOEDKOOP'

2 'HUURWON <AFTOPPINGSGRENS'

3 'HUURWON <LIBERALISATIEGRENS'

4 'HUURWON DUUR'

5 'KOOPWON GOEDKOOP'

6 'KOOPWON BETAALBAAR'

7 'KOOPWON DUUR'.

***-GTYPE EIGENDOMSVERHOUDING EN PRYS GEWENSTE WONING .

*** ALLEEN WONING GEWENST.

DO IF (GHVS EQ 1).

*** CHECK OF ALLE GEKLASSIFICEERD WORDEN .

***.COMPUTE GTYPE = -1 .

*** IS DUS NIET? .

*** WIL KOOPWONING.

.DO IF (GHUKO EQ WK).

. COMPUTE HULPVAR=GKOOP.

. IF (HULPVAR GT KOOPBT) GTYPE = 7.

. IF (HULPVAR LE KOOPBT) GTYPE = 6.

. IF (HULPVAR LE KOOPGK) GTYPE = 5.

*** WIL HUURWONING.

.ELSE IF (GHUKO EQ WH).

. COMPUTE HULPVAR=GHUUR.

. IF (HULPVAR GT HUURBT) GTYPE = 4.

. IF (HULPVAR LE HUURBT) GTYPE = 3.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTE) AND (GGROOTHH LE 2)) GTYPE = 2.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTM) AND (GGROOTHH GT 2)) GTYPE = 2.

. IF (HULPVAR LE HUURGK) GTYPE = 1.

*** WEET HET NOG NIET.

.ELSE IF (GHUKO EQ 3).

*** DE VARIABELE GWOONUIT ZOU VERANDERD WORDEN IN GWOONLST!!.

*** DE LOGICA WAS VOLGENS MIJ DAT MENSEN DIE NIET WETEN OF KOPEN OF HUREN .

*** DAT DEZE DEZE VARIABELE INVULLEN, STAAT ECHTER ZOWEL BIJ GKOOP ALS

GHUUR .

*** GHUUR GENOMEN .

. COMPUTE HULPVAR=GHUUR .

. IF (HULPVAR GT HUURBT) GTYPE = 4.

. IF (HULPVAR LE HUURBT) GTYPE = 3.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTE) AND (GGROOTHH LE 2)) GTYPE = 2.

. IF ((HULPVAR LE HUURAFTM) AND (GGROOTHH GT 2)) GTYPE = 2.

. IF (HULPVAR LE HUURGK) GTYPE = 1.

.END IF.

ELSE.

.RECODE GTYPE

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS GTYPE 'EIGENDOMSVERHOUDING EN PRYS GEWENSTE WON'.

VALUE LABELS GTYPE

1 'HUURWON GOEDKOOP'

2 'HUURWON <AFTOPPINGSGRENS'

3 'HUURWON <LIBERALISATIEGRENS'

4 'HUURWON DUUR'

5 'KOOPWON GOEDKOOP'

6 'KOOPWON BETAALBAAR'

7 'KOOPWON DUUR'.

* VTYPE6

* TYPE6

* GTYPE6

COMPUTE VTYPE6=VTYPE.

RECODE VTYPE6 (2,3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6).

VAR LABEL VTYPE6 'EIGENDOM EN PRIJS VORIGE WONING'.

VALUE LABELS VTYPE6

1 'HUURWON: TOT F701'

2 'HUURWON: F702-F939'

3 'HUURWON: > F939'

4 'KOOPWON: TOT F210'

5 'KOOPWON: F210-F300'

6 'KOOPWON: > F300'.

COMPUTE TYPE6=TYPE.

RECODE TYPE6 (2,3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6).

VAR LABEL TYPE6 'EIGENDOM EN PRIJS HUIDIGE WONING'.

VALUE LABELS TYPE6

1 'HUURWON: TOT F701'

2 'HUURWON: F702-F939'

3 'HUURWON: > F939'

4 'KOOPWON: TOT F210'

5 'KOOPWON: F210-F300'

6 'KOOPWON: > F300'.

COMPUTE GTYPE6=GTYPE.

RECODE GTYPE6 (2,3=2) (4=3) (5=4) (6=5) (7=6).

VAR LABEL GTYPE6 'EIGENDOM EN PRIJS GEWENSTE WONING'.

VALUE LABELS GTYPE6

1 'HUURWON: TOT F701'

2 'HUURWON: F702-F939'

3 'HUURWON: > F939'

4 'KOOPWON: TOT F210'

5 'KOOPWON: F210-F300'

6 'KOOPWON: > F300'.

***************************************************************************

*******************.

IF (GEMCODE=363) ARDU=1.

IF (GEMCODE=599) ARDU=2.

IF (GEMCODE=518) ARDU=3.

IF (GEMCODE=344) ARDU=4.

VAR LABEL ARDU 'VIER GROTE STEDEN'.

VALUE LABELS ARDU

1 'AMSTERDAM'

2 'ROTTERDAM'

3 'DEN HAAG'

4 'UTRECHT'.

***************************************************************************

*******************.

*** 13 ISOLATIE.

***************************************************************************

*******************.

***-ISOAANT.

***-ISOVORM.

***-ISOVRMK.

***-ISOAANT AANTAL AANWEZIGE ISOLATIEVOORZIENINGEN.

DO IF (HVS EQ 1).

.COMPUTE ISOAANT=0.

.DO REPEAT HULP=ISOLV1 TO ISOLV5.

. IF (HULP EQ 1) ISOAANT=ISOAANT + 1.

.END REPEAT.

.RECODE ISOAANT (0=6).

ELSE.

.RECODE ISOAANT

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS ISOAANT 'AANTAL AANWEZIGE ISOLATIEVOORZIENINGEN'.

VALUE LABELS ISOAANT

1 'EEN VOORZIENING'

2 'TWEE VOORZIENINGEN'

3 'DRIE VOORZIENINGEN'

4 'VIER VOORZIENINGEN'

5 'VIJF VOORZIENINGEN'

6 'GEEN VOORZIENINGEN'.

***-ISOVORM ISOLATIETOESTAND HUIDIGE WONING.

DO IF (HVS EQ 1).

.RECODE ISOLV1 TO ISOLV5(2=0).

.COMPUTE ISOVORM=(ISOLV1 * 10000) +

(ISOLV2 * 1000) +

(ISOLV3 * 100) +

(ISOLV4 * 10) +

(ISOLV5).

.RECODE ISOLV1 TO ISOLV5(0=2).

ELSE.

.RECODE ISOVORM

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS ISOVORM 'ISOLATIETOESTAND HUIDIGE WONING'.

***-ISOVRMK ISOLATIETOESTAND HUIDIGE WONING, KORT.

RECODE ISOVORM

(0 =0)

(10000 =1)

(1000 =2)

(100 =3)

(10 =4)

(1 =5)

(11111 =6)

(ELSE =7)

(SYSMIS =SYSMIS)

INTO ISOVRMK.

VAR LABELS ISOVRMK 'ISOLATIETOESTAND HUIDIGE WONING, KORT'.

VALUE LABELS ISOVRMK

0 'GEEN'

1 'SPOUWMUUR'

2 'DAK'

3 'VLOER'

4 'DUB.GLAS WOONK'

5 'DUB.GLAS ELDERS'

6 'ALLE'

7 'COMBINATIES'.

***************************************************************************

*******************.

*** 14 GEBOORTELAND.

***************************************************************************

*******************.

***-GBLNDOPK GEBOORTELAND OP KORT.

COMPUTE GBLNDOPK=GLANDOP.

RECODE GBLNDOPK

(1 =1)

(7,8,9 =2)

(2,3 =3)

(5,6 =4)

(ELSE =5).

VAR LABELS GBLNDOPK 'GEBOORTELAND OP KORT'.

VALUE LABELS GBLNDOPK

1 'NEDERLAND'

2 'WEST-EUROPA'

3 'SURINAME,ANTILLEN'

4 'Z-O MEDITERRAAN'

5 'ANDER LAND'.

***************************************************************************

*******************.

*** 15 NIEUWE GEINTRODUCEERDE AFLEIDINGEN PER 1994 EN PER 1998 .

***************************************************************************

*******************.

***-TWEEVER.

***-RUIMTE.

***-RUIMTE2.

***-NHUUR.

***-NRQUOTN.

***-OTB.

***-HUUR3.

***-VHUUR3.

* ALS MEN INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE ONTVANGT DAN WORDT HET JAARBEDRAG.

* VAN HET HOOFD VAN HET HUISHOUDEN GENOMEN, TENZIJ DIT ONTBREEKT, DAN.

* WORDT HET JAARBEDRAG VAN DE ECHTGENOOT OF PARTNER GENOMEN DIT WORDT.

* VERVOLGENS VOOR HET MAANDBEDRAG DOOR 12 GEDEELD.

***-TWEEVER TWEEVERDIENERS .

COMPUTE TWEEVER=1.

IF ((VR94OP>0) AND (VR94PA>0)) TWEEVER=2.

VAR LABELS TWEEVER 'TWEEVERDIENERS'.

VALUE LABEL TWEEVER

1 'GEEN TWEEVERDIENERS'

2 'TWEEVERDIENERS'.

***-RUIMTE VERHOUDING KAMERS:PERSONEN.

***-RUIMTE2 KAMERS MIN PERSONEN.

DO IF NOT(SYSMIS(KAMERS) OR SYSMIS(AANTALPP)).

. COMPUTE RUIMTE=RND(10*KAMERS/AANTALPP).

. COMPUTE RUIMTE2=KAMERS-AANTALPP.

ELSE.

.RECODE RUIMTE

(ELSE=SYSMIS).

.RECODE RUIMTE2

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

RECODE RUIMTE

(LO THRU 9 =1)

(10 THRU 20=2)

(21 THRU HI=3).

RECODE RUIMTE2

(LO THRU -1=1)

(0=2)

(1=3)

(2=4)

(3 THRU HI =5).

VAR LABELS RUIMTE 'VERHOUDING KAMERS:PERSONEN'

RUIMTE2 'KAMERS MIN PERSONEN'.

VALUE LABEL RUIMTE

1 '< 1 KAMER P/P'

2 '1 TOT 2 KAMERS P/P'

3 '> 2 KAMERS P/P'.

VALUE LABEL RUIMTE2

1 '< 0'

2 ' 0'

3 ' 1'

4 ' 2'

5 ' > 2'.

***-OTB GELDIGHEID INKOMEN .

COMPUTE OTB = 0.

*** INVULLEN VARIABELE MET BEDRAG KINDEBIJSLAG .

IF (KNDBY>=INKVAR) OTB=1.

IF (INKVAR=0) OTB=1.

VAR LABELS OTB 'GELDIGHEID INKOMEN'.

VALUE LABEL OTB

0 'GELDIG INKOMEN'

1 'NIET'.

***-NHUUR NETTO HUUR PER MAAND .

***-NRQUOTN NETTO HUURQUOTE .

*** HUURDER & WONING.

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)).

. DO IF (IHS EQ 1).

. COMPUTE NHUUR=BHUURII-IHSMNDBD.

. ELSE IF (IHS NE 1).

. COMPUTE NHUUR=BHUURII.

. END IF.

. DO IF (INKVAR LE 0).

. COMPUTE NRQUOTN=100.0.

. ELSE.

. COMPUTE NRQUOTN=NHUUR/(INKVAR/12).

. COMPUTE NRQUOTN=RND(100*NRQUOTN).

. END IF.

ELSE.

. RECODE NRQUOTN

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

*** CORRECTIE VOOR OTB=1.

DO IF (OTB=1) .

RECODE NRQUOTN

(ELSE=SYSMIS) .

END IF .

VAR LABELS NRQUOTN 'NETTO HUUR QUOTE'

NHUUR NETTO HUUR.

***-HUUR3 HUURSCHEEFHEID HUIDIGE WONING .

*** BASISHUUR, NETTO-INKOMEN, GOEDKOOP = < FL 590, BETAALBAAR > 790.

*** GRENZEN AANPASSEN.

DO IF ((HUKO EQ 2) AND (HVS EQ 1)).

. DO IF (AANDGR2 EQ 1).

. DO IF (BHUURII > HUURBT).

. COMPUTE HUUR3=1.

. ELSE.

. COMPUTE HUUR3=2.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (BHUURII <= HUURGK).

. COMPUTE HUUR3=3.

. ELSE.

. COMPUTE HUUR3=2.

. END IF.

. END IF.

ELSE.

. RECODE HUUR3

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS HUUR3 'HUURSCHEEFHEID HUIDIGE WONING'.

VALUE LABELS HUUR3

1 'DURE SCHEEFHEID'

2 'GEEN SCHEEFHEID'

3 'GOEDKOPE SCHEEFHEID'.

***-VHUUR3 HUURSCHEEFHEID VORIGE WONING.

DO IF NOT (AANTVERH=-1).

.DO IF (VHUKO EQ 2 AND VHVS EQ 1).

. DO IF (AANDGR2 EQ 1).

. DO IF (VBHUURI > HUURBT).

. COMPUTE VHUUR3=1.

. ELSE.

. COMPUTE VHUUR3=2.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (VBHUURI <= HUURGK).

. COMPUTE VHUUR3=3.

. ELSE.

. COMPUTE VHUUR3=2.

. END IF.

. END IF.

.END IF.

ELSE.

.RECODE VHUUR3

(ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS VHUUR3 'HUURSCHEEFHEID VORIGE WONING'.

VALUE LABELS VHUUR3

1 'DURE SCHEEFHEID'

2 'GEEN SCHEEFHEID'

3 'GOEDKOPE SCHEEFHEID'.

* POSTCODE ERBIJ.

COMPUTE NUMPC=NUMBER(POSCODN,F4.0).

VAR LABELS NUMPC 'POSTCODE NUMMER'.

EXECUTE .

 

 

3. (Bijkomende) woonlasten

Afleidingen CBS (Woonlasten)

** AANMAKEN WOONUITGAVEN JBCS.

COMPUTE HYPO1=0.

DO IF RANGE(BETHYP,1,99997).

IF (BETPERH=1)HYPO1=BETHYP*12.

IF (BETPERH=2)HYPO1=BETHYP*4.

IF (BETPERH=3)HYPO1=BETHYP*2.

IF (BETPERH=4)HYPO1=BETHYP.

END IF.

COMPUTE RENT=0.

DO IF RANGE(BETRENTE,1,99997).

IF (BETPERH=1)RENT=BETRENTE*12.

IF (BETPERH=2)RENT=BETRENTE*4.

IF (BETPERH=3)RENT=BETRENTE*2.

IF (BETPERH=4)RENT=BETRENTE.

END IF.

** AANMAKEN INGEDIKTE SELECTIEVARIABELE REGULIER-OVERSAMPLING.

COMPUTE SOORTWBO=CAPICOT.

RECODE SOORTWBO(1 THRU 6=1)(ELSE=2).

VAR LABELS SOORTWBO "SOORT ONDERZOEK".

VALUE LABELS SOORTWBO 1 'REGULIER WBO' 2 'OVERSAMPLING WBO'.

** HERSTELLEN KLEINE FOUTJES.

** INDIEN RENTE HOGER DAN LASTEN => LASTEN=RENTE.

COMPUTE LASTJAAR=HYPO1.

IF (RENT > HYPO1)LASTJAAR=RENT.

** MISSINGS OP NUL ZETTEN - EENPERSOONS HH .

IF (SYSMIS(AERFPA) )AERFPA=0.

IF (SYSMIS(BHWFPA) )BHWFPA=0.

IF (SYSMIS(YPEWPA) )YPEWPA=0.

IF (SYSMIS(YIHSPA) )YIHSPA=0.

** LASTEN BEREKENEN.

COMPUTE WLAST=LASTJAAR + (AERF + AERFPA) + (BHWF + BHWFPA) + (1.35 *

VERKWAAR) -

(YPEW + YPEWPA) + (BLEF + BLEFPA).

DO IF ( HUKO = 2).

COMPUTE WLAST=( BHUURII * 12)- (YIHS + YIHSPA).

END IF.

** QUOTE BEREKENEN.

DO IF (VR89OPA > 0).

COMPUTE QWLAST=((WLAST / VR89OPA)*100).

END IF.

IF (VR89OPA=0)QWLAST=0.

FORMATS QWLAST (F8.3).

VAR LABELS WLAST 'WOONLASTEN'/

QWLAST 'WOONLAST QUOTE'.

Afleidingen ABF (Bijkomende Woonlasten)

*** AANMAKEN BIJKOMENDE WOONLASTEN.

* BESTAND MET TARIEVEN VAN 548 GEMEENTEN.

* BESTAND MET WAARDEN VAN WONINGEN (GESCHAT DOOR ABF).

* DE WAARDE VAN DE WONING IS NAGELEVERD IN ABFEXT.

* MATCHEN IN OMGEKEERDE VOLGORDE: ZO KOMEN DE MEEST RECENTE VARIABELEN

ERIN.

COMPUTE CASENUM=$CASENUM.

* LET OP: HIER WORDT EEN SCHATTING GEBRUIKT IPV DE WOZ WAARDE!!.

COMPUTE WAARWON=BWAARDE.

COMPUTE WOZ=RND(WOZ/1000).

IF NOT (SYSMIS(WOZ) )WAARWON=WOZ.

EXECUTE.

*FILE MET ENERGIETARIEVEN ERAAN MATCHEN.

*EXTRA VARIABELEN AANMAKEN.

* AANMAKEN RELEVANTE VARIABELEN BUDGETONDERZOEK.

* PINK4, WON3, WON4, VW2, HH4, NIEUWB.

* PINK4-RECODE INKMODAL.

COMPUTE PINK4=INKMODAL.

RECODE PINK4

( 1 THRU 3=1) (4=2) (5=3) (6 THRU 7=4) .

VAR LAB PINK4 'INKOMENS IN 4 KLASSEN'.

VAL LAB PINK4 1 'TOT MODAAL' 2 'TOT 1,5 MODAAL'

3 'TOT 2 MODAAL' 4 '>2 MODAAL'.

* WON3.

DO IF (SOORTWON=2).

.COMPUTE WON3=2.

ELSE IF (TYPWON<=4).

.CO "SOORTWON"MPUTE WON3=1.

ELSE IF (TYPWON=5).

. COMPUTE WON3=2.

ELSE IF (SYSMIS(TYPWON))

. COMPUTE WON3=3.

ELSE.

. COMPUTE WON3=3.

END IF.

VAR LAB WON3 'WONINGTYPE IN 3 KLASSEN'.

VAL LAB WON3 1 'EENGEZINS' 2 'MEERGEZINS' 3'NIET-WONING'.

* WON4.

DO IF (SOORTWON=2).

.COMPUTE WON4=3.

ELSE IF (TYPWON=1).

.COMPUTE WON4=1.

ELSE IF (TYPWON<=4).

. COMPUTE WON4=2.

ELSE IF (TYPWON=5).

. COMPUTE WON4=3.

ELSE IF (SYSMIS(TYPWON))

. COMPUTE WON4=4.

ELSE.

. COMPUTE WON4=4.

END IF.

VAR LAB WON4 'WONINGTYPE IN 4 KLASSEN'.

VAL LAB WON4 1 'EENGEZINS VRIJ' 2 'EENGEZINS OVERIG' 3 'MEERGEZINS'

4 'NIET-WONING'.

* VW2.

COMPUTE VW2=1.

IF (CV=1) VW2=2.

VAR LAB VW2 'GEEN/WEL EIGEN VERWARMING'.

VAL LAB VW2 1 'GEEN EIGEN CV' 2 'WEL EIGEN CV'.

* HH4 (HUISHOUDENSGROOTTE).

COMPUTE HH4 = AANTALPP.

DO IF (HH4 = 4).

.COMPUTE HH4 = 3.

ELSE IF (HH4 > 4).

.COMPUTE HH4 = 4.

END IF.

VAR LAB HH4 'HUISHOUDENSGROOTTE'.

VAL LAB HH4 3 '3 OF 4 PERSONEN'.

VAL LAB HH4 4 '5 OF MEER PERSONEN'.

* NIEUWB (VOOR OF NA 1985).

COMPUTE NIEUWB=1

IF (BJAAR>1985) NIEUWB=2.

VAR LAB NIEUWB 'VOOR OF NA 1985 GEBOUWD'.

VAL LAB NIEUWB 1 'VOOR 1985' 2 'NA 1985'.

* GAS, LICHT EN WATER OBV BUDGET ONDERZOEK.

* TOEKENNEN VERBRUIK OBV AANGEMAAKTE VARIABELEN.

* GASVERBRUIK.

IF (SYSMIS(VW2)) VW2=2.

DO IF (HVS<=4).

.DO IF (VW2 = 1).

. DO IF (PINK4 = 1).

. DO IF (WON4 = 1).

. COMPUTE GASV = 1834.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. COMPUTE GASV = 1798.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. COMPUTE GASV = 953.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 131.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 2).

. DO IF (WON4 = 1).

. COMPUTE GASV = 2234.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. COMPUTE GASV = 2234.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. COMPUTE GASV = 729.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 131.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 3).

. DO IF (WON4 = 1).

. COMPUTE GASV = 3355.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. COMPUTE GASV = 1912.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. COMPUTE GASV = 654.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1689.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (WON4 = 1).

. COMPUTE GASV = 3355.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. COMPUTE GASV = 1912.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. COMPUTE GASV = 654.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1689.

. END IF.

. END IF.

.ELSE.

. DO IF (PINK4 = 1).

. DO IF (WON4 = 1).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 3015.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 2805.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 2340.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1766.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 1622.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1074.

. END IF.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1790.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 2).

. DO IF (WON4 = 1).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 3255.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 3255.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 2429.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1769.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 1648.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1303.

. END IF.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1790.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 3).

. DO IF (WON4 = 1).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 3766.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 2180.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 2492.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1919.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 1850.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1355.

. END IF.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 2659.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (WON4 = 1).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 4047.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 2672.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 2).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 2851.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 2021.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. DO IF (NIEUWB = 1)

. COMPUTE GASV = 1808.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 1709.

. END IF.

. ELSE.

. COMPUTE GASV = 2659.

. END IF.

. END IF.

.END IF.

END IF.

* ELECTRICITEITSVERBRUIK.

DO IF (HVS<=4).

. DO IF (WON4<= 2).

. DO IF (PINK4 = 1).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 2087.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 2586.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 3348.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 3348.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 2).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 2464.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 2966.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 3641.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 4627.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 3).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 2691.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 3112.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 3845.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 3945.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 3253.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 3633.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 4448.70.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 5101.

. END IF.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. DO IF (PINK4 = 1).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 1559.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 2286.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 2288.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 2288.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 2).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 1697.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 2366.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 3145.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 3145.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 3).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 1646.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 2190.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 2746.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 2746.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 2298.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 2775.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 3060.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 3060.

. END IF.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (PINK4 = 1).

. COMPUTE ELECV = 1761.

. ELSE IF (PINK4 = 2).

. COMPUTE ELECV = 2042.

. ELSE IF (PINK4 = 3).

. COMPUTE ELECV = 2991.

. ELSE.

. COMPUTE ELECV = 2991.

. END IF.

. END IF.

END IF.

* WATERVERBRUIK.

DO IF (HVS<=4).

. DO IF (WON4 <= 2).

. DO IF (PINK4 = 1).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 59.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 96.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 129.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 167.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 2).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 67.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 105.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 140.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 182.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 3).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 75.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 109.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 162.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 194.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 69.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 119.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 161.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 224.

. END IF.

. END IF.

. ELSE IF (WON4 = 3).

. DO IF (PINK4 = 1).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 52.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 84.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 94.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 158.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 2).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 54.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 82.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 140.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 182.

. END IF.

. ELSE IF (PINK4 = 3).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 46.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 95.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 132.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 210.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 46.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 95.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 132.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 210.

. END IF.

. END IF.

. ELSE.

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE WATERV = 59.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE WATERV = 79.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE WATERV = 136.

. ELSE.

. COMPUTE WATERV = 181.

. END IF.

. END IF.

END IF.

* TER AFSTEMMING VAN TOTAAL VERBRUIK MET CBS PUBLIKATIES.

DO IF (HVS<=4).

. COMPUTE GASV=GASV*0.80.

. COMPUTE ELECV=ELECV*1.11.

END IF.

VAR LAB GASV 'GASVERBRUIK IN M3'/

ELECV 'ELECTRICITEITSVERBRUIK IN KWH'/

WATERV 'WATERVERBRUIK IN M3'.

*VERBRUIKSCIJFERS TOEPASSEN OP IN DE GEMEENTE GELDENDE TARIEVEN.

* GAS: VASTRECHT PLUS M3 PRIJS.

* PLUS ENERGIEHEFFING. VOOR MEER DAN 800M3.

DO IF (GASV<800).

.COMPUTE GASB=VASTGAS+GASV*TARGAS/100.

ELSE.

.COMPUTE GASB=VASTGAS+GASV*TARGAS/100.0+(GASV-800)*0.1120.

END IF.

* ELECTRA: VASTRECHT PLUS KWH PRIJS (ENKEL/DUBBELE AANSLUITING).

* PLUS ENERGIEHEFFING. VOOR MEER DAN 800KWH. IEDEREEN MEER DAN 800KWH!.

DO IF (ELECV<3300).

.COMPUTE ELECB=VASTELEE+ELECV*TARELEE/100+(ELECV-800)*0.0347.

ELSE.

.COMPUTE ELECB=VASTELED+(ELECV/2)*TARELEDN/100+(ELECV/2)*TARELEDL/100+

(ELECV-800)*0.0347.

END IF.

* WATER: VASTRECHT PLUS M3 PRIJS.

COMPUTE WATERB=VASTWAT+WATERV*TARWAT.

VAR LAB GASB 'BEDRAG GAS (PER JAAR)'/

ELECB 'BEDRAG ELECTRICITEIT (PER JAAR)'/

WATERB 'BEDRAG WATER (PER JAAR)'.

*GEMEENTELIJKE HEFFINGEN: AFVAL, RIOOL EN OZB.

*INC 'D:\REIN98.INC'.

*INC 'D:\RIOOL98.INC'.

*INC 'D:\OZB98.INC'.

DO IF (REIN98A = 0).

. COMPUTE AFVAL = 0.

ELSE IF (REIN98A = 1).

. COMPUTE AFVAL = REIN1.

ELSE IF (REIN98A = 2).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE AFVAL = REIN1.

. ELSE.

. COMPUTE AFVAL = REIN2.

. END IF.

ELSE IF (REIN98A = 3).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE AFVAL = REIN1.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE AFVAL = REIN2.

. ELSE.

. COMPUTE AFVAL = REIN3.

. END IF.

ELSE IF (REIN98A = 4).

. DO IF (HH4 <= 2).

. COMPUTE AFVAL = REIN1.

. ELSE.

. COMPUTE AFVAL = REIN2.

. END IF.

ELSE IF (REIN98A = 5).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE AFVAL = REIN1.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE AFVAL = REIN2.

. ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE AFVAL = REIN3.

. ELSE IF (HH4 = 4).

. COMPUTE AFVAL = REIN4.

. ELSE.

. COMPUTE AFVAL = REIN5.

. END IF.

END IF.

DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE AFZAK = T98Z * 40.

ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE AFZAK = T98Z * 55.

ELSE IF (HH4 = 3).

. COMPUTE AFZAK = T98Z * 70.

ELSE.

. COMPUTE AFZAK = T98Z * 80.

END IF.

COMPUTE AFVAL = AFZAK + AFVAL.

VAR LAB AFVAL 'BEDRAG AFVALHEFFING (PER JAAR)'.

* COMMENTAAR [] STAAT ONDER DE REGEL!.

COMPUTE GRIOOL=0.

DO IF (RLG98A = 0).

. COMPUTE RIOOL98G = 0.

ELSE IF (RLG98A = 1).

. COMPUTE RIOOL98G = 1.

* [VAST JAARBEDRAG].

ELSE IF (RLG98A = 2).

* [AFHANKELIJK VAN WATERVERBRUIK].

. DO IF (RLG96W > 10).

. DO IF (RLG96W2 = 1).

. COMPUTE RIOOL98G = 2.

* [JAARBEDRAG + BEDRAG PER M3 BIJ MEERGEBRUIK].

. END IF.

. ELSE IF (RLG96W2 > 10).

. COMPUTE RIOOL98G = 3.

* [JAARBEDRAG + BEDRAG(EN) BIJ OVERSCHRIJDING].

. ELSE IF (RLG982 = 3).

. COMPUTE RIOOL98G = 4.

* [BEDRAG PER M3].

. ELSE IF (RLG96W = 0).

. COMPUTE RIOOL98G = 5.

* [JAARBEDRAG + BEDRAG PER M3].

. END IF.

ELSE IF (RLG98A = 3).

* [HUISHOUDEN].

. DO IF (RLG983 = 0).

. COMPUTE RIOOL98G = 6.

* [2 TARIEVEN, 1PHH/2PHH].

. ELSE IF (RLG983 > 0).

. COMPUTE RIOOL98G = 7.

* [3 TARIEVEN, 1PHH/2PHH/MPHH].

. END IF.

END IF.

DO IF (RIOOL98 = 0).

* [GEEN RIOOLHEFFING].

. COMPUTE GRIOOL = 0.

. COMPUTE ERIOOL = 0.

ELSE IF (RIOOL98 = 3).

* [ALLEEN GEBRUIKER].

. COMPUTE ERIOOL = 0.

ELSE IF (RIOOL98 = 2).

* [ALLEEN EIGENAAR].

. COMPUTE GRIOOL = 0.

END IF.

DO IF (RIOOL98 = 1 | RIOOL98 = 3).

. DO IF (RIOOL98G = 0).

. COMPUTE GRIOOL = 0.

. ELSE IF (RIOOL98G = 1).

* [VAST JAARBEDRAG].

. COMPUTE GRIOOL = RLG98.

. ELSE IF (RIOOL98G = 2).

* [VAST BEDRAG + BEDRAG PER M3 BIJ MEER GEBRUIK].

. COMPUTE GRIOOL = RLG98.

. DO IF (WATERV > RLG96W).

. COMPUTE GRIOOL = GRIOOL + RLG982 * WATERV / RLG96W2.

. END IF.

. ELSE IF (RIOOL98G = 3).

* [VAST JAAR + HEFFING + HEFFING BIJ MEERGEBRUIK].

. COMPUTE GRIOOL = RLG98.

. DO IF (WATERV > RLG96W).

. COMPUTE GRIOOL = GRIOOL + RLG982.

. DO IF (WATERV > RLG96W2).

. COMPUTE GRIOOL = GRIOOL + RLG983.

. END IF.

. END IF.

. ELSE IF (RIOOL98G = 4).

* [BEDRAG PER M3].

. COMPUTE GRIOOL = RLG98 * WATERV.

. ELSE IF (RIOOL98G = 5).

* [VAST BEDRAG + BEDRAG PER M3].

. COMPUTE GRIOOL = RLG98 + RLG982 * WATERV.

. ELSE IF (RIOOL98G = 6).

* [HUISHOUDEN TWEE TARIEVEN].

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE GRIOOL = RLG98.

. ELSE.

. COMPUTE GRIOOL = RLG982.

. END IF.

. ELSE IF (RIOOL98G = 6).

. DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE GRIOOL = RLG98.

. ELSE IF (HH4 = 2).

. COMPUTE GRIOOL = RLG982.

. ELSE.

. COMPUTE GRIOOL = RLG983.

. END IF.

. END IF.

END IF.

DO IF (RIOOL98 = 1 | RIOOL98 = 2).

. COMPUTE ERIOOL = RLE98.

END IF.

VAR LAB GRIOOL 'BEDRAG RIOOLRECHT GEBRUIKER (PER JAAR)'/

ERIOOL 'BEDRAG RIOOLRECHT EIGENAAR (PER JAAR)'.

COMPUTE GOZB = GEB98W * WAARWON / 5.

COMPUTE EOZB = EIG98W * WAARWON / 5.

IF (HUKO = 2) EOZB = 0.

VAR LAB GOZB 'BEDRAG OZB GEBRUIKERS (PER JAAR)'/

EOZB 'BEDRAG OZB EIGENAREN (PER JAAR)'.

*WATERSCHAP: VERONTREINIGINGSHEFFING, OMSLAGHEFFING EN INGEZETENEN OMSLAG.

* VERONTREINIGINGSHEFFING.

DO IF (HH4 = 1).

. COMPUTE VERONT = WATHEFV.

ELSE.

. COMPUTE VERONT = WATHEFV*3.

END IF.

VAR LAB VERONT 'BEDRAG VERONTREINIGINGSHEFFING (PER JAAR)'.

* INGEZETENEN OMSLAG = BEDRAG PER HUISHOUDEN.

COMPUTE INGOMS=WATHEFI.

VAR LAB INGOMS 'BEDRAG INGEZETENEN OMSLAG (PER JAAR)'.

* OMSLAGHEFFING = VOOR EIGENAAR, BEDRAG OBV WONINGWAARDE.

DO IF (HUKO=1).

. COMPUTE OMSHEF = WAARWON/5 * WATHEFO.

ELSE IF (HUKO=2)

. COMPUTE OMSHEF=0.

ELSE

. RECODE OMSHEF (ELSE=SYSMIS).

END IF.

* EXTRA VARIABELEN, MN WOONLASTEN VOOR KOOPSECTOR.

*INC 'D:\EXTRAVAR.INC'.

EXECUTE.

* AANMAKEN EXTRA VARIABELEN VOOR WOONLASTEN.

* 1) WOONLASTEN EIGENAAR BEWONER.

* 2) QUOTES VOOR EIGENAREN (EN HUURDERS) GEMAXIMEERD OP 997.

* 3) SAMENTELLEN VAN DIVERSE BIJKOMENDE WOONLASTEN.

* EN OMZETTEN NAAR MAAND UITGAVEN.

***************************************************************************

.

* 1) EIGENAAR BEWONERS.

* HYPOTHEEK.

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. DO IF (HYPO NE 3).

. IF (BETPERH EQ 1) HYP=BETHYP.

. IF (BETPERH EQ 2) HYP=RND(BETHYP/3).

. IF (BETPERH EQ 3) HYP=RND(BETHYP/6).

. IF (BETPERH EQ 4) HYP=RND(BETHYP/12).

. IF (SYSMIS(BETPERH)) HYP=RND(BETHYP/12).

. ELSE.

. COMPUTE HYP=0.

. END IF.

ELSE.

. RECODE HYP (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS HYP HYPOTHEEK LAST PER MAAND/.

* EXTREMEN ERUIT

IF (HYP GE 50000) HYP=HYP/100.

* OPSTAL VERZEKERING.

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. COMPUTE OPSTAL = WAARWON * 1.50.

ELSE.

. RECODE OPSTAL (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS OPSTAL OPSTAL VERZEKERING PER JAAR/.

* TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN EIGENAAR BEWONER.

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. DO IF (EIGGROND EQ 1).

. COMPUTE BIJK = (OPSTAL + EOZB + ERFPACHT)/12.0.

. ELSE.

. COMPUTE BIJK = (OPSTAL + EOZB)/12.0.

. END IF.

ELSE.

. RECODE BIJK (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS BIJK BIJKOMENDE LASTEN EIGENAREN PER MAAND/.

* EVENTUELE PREMIE VAN EIGENAAR BEWONER.

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. DO IF (PREMKOOP EQ 1 AND SRTPRKW LE 4).

. COMPUTE PREM = PREMIE97/12.0.

. ELSE.

. COMPUTE PREM = 0.

. END IF.

ELSE.

. RECODE PREM (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS PREM PREMIE VAN EIGENAAR PER MAAND/.

* BRUTO WOONUITGAVEN VAN EIGENAAR BEWONER.

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. COMPUTE BKOOP = HYP + BIJK - PREM.

ELSE.

. RECODE BKOOP (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS BKOOP BRUTO WOONUITGAVEN EIGENAAR PER MAAND/.

* FISCAAL EFFECT (LET OP NEGATIEF/POSITIEF ANDERS DAN IN 1994).

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. DO IF (SYSMIS(BLEF))

. COMPUTE FISCO = 0.

. ELSE.

. COMPUTE FISCO = -BLEF/12.

. END IF.

ELSE.

. RECODE FISCO (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS FISCO FISCAAL EFFECT EIGENAAR PER MAAND/.

* NETTO WOONUITGAVEN VAN EIGENAAR BEWONER.

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. COMPUTE NKOOP = BKOOP - FISCO.

ELSE.

. RECODE NKOOP (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS NKOOP NETTO WOONUITGAVEN EIGENAAR PER MAAND/.

***************************************************************************

.

* 2) QUOTES.

* NETTO QUOTE VOOR EIGENAREN.

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. DO IF (INKVAR LE 0).

. COMPUTE NKQUOTN=100.0.

. ELSE.

. COMPUTE NKQUOTN=NKOOP/(INKVAR/12).

. COMPUTE NKQUOTN=RND(100*NKQUOTN).

. END IF.

ELSE.

. RECODE NKQUOTN (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS NKQUOTN NETTO KOOP QUOTE/.

* NETTO QUOTE VOOR EIGENAREN (0-997).

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. DO IF (NKQUOTN LT 0).

. COMPUTE NKQ997=0.0.

. ELSE IF (NKQUOTN GT 99.7).

. COMPUTE NKQ997=99.7.

. ELSE.

. COMPUTE NKQ997=NKQUOTN.

. END IF.

ELSE.

. RECODE NKQ997 (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS NKQ997 NETTO KOOP QUOTE 0-997.

* NETTO QUOTE VOOR HUURDERS (0-997).

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=2).

. DO IF (NRQUOTN LT 0).

. COMPUTE NRQ997=0.0.

. ELSE IF (NRQUOTN GT 99.7).

. COMPUTE NRQ997=99.7.

. ELSE.

. COMPUTE NRQ997=NRQUOTN.

. END IF.

ELSE.

. RECODE NRQ997 (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS NRQ997 NETTO HUUR QUOTE 0-997.

***************************************************************************

.

* 3) DIVERSEN (OA NAAR MAANDBEDRAGEN).

COMPUTE GOZBM=GOZB/12.

COMPUTE GRIOOLM=GRIOOL/12.

COMPUTE ERIOOLM=ERIOOL/12.

DO IF (HUKO=1).

. COMPUTE RIOOLM=GRIOOLM+ERIOOLM.

ELSE.

. COMPUTE RIOOLM=GRIOOLM.

END IF.

COMPUTE AFVALM=AFVAL/12.

COMPUTE VERONTM=VERONT/12.

COMPUTE INGOMSM=INGOMS/12.

COMPUTE OMSLAGM=OMSHEF/12.

COMPUTE TOTOPL=GOZBM+RIOOLM+AFVALM+VERONTM+INGOMSM+OMSLAGM.

COMPUTE GASBM=GASB/12.

COMPUTE ELECBM=ELECB/12.

COMPUTE WATERBM=WATERB/12.

COMPUTE TOTENER=GASBM+ELECBM+WATERBM.

COMPUTE TOTBIJ=TOTOPL+TOTENER.

VAR LABELS GOZBM OZB GEBRUIKERS PER MAAND/

GRIOOLM RIOOLRECHT PER MAAND GERBUIKER/

ERIOOLM RIOOLRECHT PER MAAND EIGENAAR/

RIOOLM RIOOLRECHT PER MAAND/

AFVALM REINIGINGSRECHT PER MAAND/

VERONTM VERONTREINIGINGSHEFFING PER MAAND/

INGOMSM INGEZETENOMSLAG PER MAAND/

OMSLAGM OMSLAGHEFFING (EIGENAREN) PER MAAND/

TOTOPL TOTAAL OPL (OVERIGE PUBLIEKR LICHAMEN) PER MAAND/

GASBM AARDGAS PER MAAND/

ELECBM ELECTRA PER MAAND/

WATERBM WATER PER MAAND/

TOTENER TOTAAL ENERGIE PER MAAND/

TOTBIJ TOTAAL BIJKOMENDE WOONUITGAVEN PER MAAND.

* TOTALE LASTEN (HUUR EN KOOP).

DO IF (HVS EQ 1 AND HUKO=2).

. COMPUTE TOTWL = NHUUR+TOTBIJ.

ELSE IF (HVS EQ 1 AND HUKO=1).

. COMPUTE TOTWL = NKOOP+TOTBIJ.

ELSE.

. RECODE TOTWL (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS TOTWL TOTALE WOONLASTEN PER MAAND.

* TOTALE QUOTE.

DO IF (HVS EQ 1).

. DO IF (INKVAR EQ 0).

. COMPUTE NWQ=100.0.

. ELSE.

. COMPUTE NWQ=TOTWL/(INKVAR/12).

. COMPUTE NWQ=RND(100*NWQ).

. END IF.

ELSE.

. RECODE NWQ (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS NWQ NETTO WOON QUOTE.

* TOTALE QUOTE (0-997).

DO IF (HVS EQ 1).

. DO IF (NWQ LT 0).

. COMPUTE NWQ997=0.0.

. ELSE IF (NWQ GT 99.7).

. COMPUTE NWQ997=99.7.

. ELSE.

. COMPUTE NWQ997=NWQ.

. END IF.

ELSE.

. RECODE NWQ997 (ELSE=SYSMIS).

END IF.

VAR LABELS NWQ997 NETTO WOON QUOTE 0-997.

******************************************.

FILTER OFF.

COMPUTE FILTER_$=(HVS=1).

FILTER BY FILTER_$.

******************************************.

VAR LAB OMSHEF 'OMSLAGHEFFING (EIGENAREN PER JAAR)'.